Archive for: Marzec 2021

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łodzierzy zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron interne­towych zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron interne­towych http://www.bip.ckulodzierz.infocity.pl/

Status pod względem zgodności

Status: Strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:b) nieproporcjonalne obciążenie:c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 31.03 2021

Metoda przygotowania oświadczenia:Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 13.04 2021 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:Mariusz Treder Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:zsp@lodzierz.pl

lNumer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:+48 (59) 857 24 39

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 – art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:https://achecker.ca/checker/index.phpInformacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji

SHIFT + ALT + H – Strona główna
SHIFT + ALT + M – Zawartość strony
SHIFT + ALT + F – Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 – MenuLink do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej dla osób niepełnosprawnych ruchowo:

Adres budynku: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łodzierzy, 77-200 Miastko, Łodzierz 11

Przy budynku szkoły znajduje się wjazd do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łodzierzy powstał w 1965 r. Znajdował się w budynku pałacu w Łodzierzy. Od 1990 r. szkoła została przeniesiona do budynku w Łodzierzy nr 11. Placówka jest bezpieczna i przyjazna, wyposażona w monitoring wizyjny.

Na terenie szkoły działa gabinet profilaktyki zdrowotnej. W szkole zatrudniony jest pedagog.

Szkoła dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną wyposażoną w liczne pomoce. W placówce funkcjonuje dziennik internetowy, który w znaczny sposób ułatwia rodzicom dostęp do informacji o uczniu i bieżący kontakt z nauczycielem.

Obiekt Szkoły, jako jednostka jednoobiektowa, zlokalizowana jest w odległości około 3 km od Miastka. Szkoła posiada boiska wielofunkcyjne.

Do Szkoły można dojść lub dojechać samodzielnie. Przy szkole znajduje się przystanek autobusowy.

Do szkoły w Łodzierzy z Miastka prowadzi chodnik dla pieszych. Chodnik nie jest wyposażony w ścieżkę naprowadzającą dla osób niewidomych/słabo widzących ale posiada krawężniki.

Jedne z drzwi wejściowych do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille,a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łodzierzy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:

– Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łodzierzy– Mariusz Treder

– Adres e-mail: zsp@lodzierz.pl

– Numer telefonu: +48 (59) 857 24 39

Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:

CTRL + F – wyszukiwarka

CTRL + R – ten skrót odświeża aktualnie otwartą stronę

CTRL + A – zaznaczenie wszystkiego

CTRL + C – kopiowanie

CTRL + V – wklejanie

CTRL + P – drukowanie aktualnie otwartej strony

CTRL+0 – ten skrót ustawia podstawową wielkość strony

CTRL+ – – ten skrót pomniejsza (oddala) stronę

CTRL+ + – ten skrót powiększa stronę

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Wesołych Świąt

Komunikat w sprawie praktyk

Praktyczna nauka zawodu i młodociani pracownicy

Do 11 kwietnia br. ograniczona będzie praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu, w tym zajęcia w formach kursowych, będą prowadzone zdalnie – o ile z programu nauczania wynika taka możliwość.

Ponadto do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

Rozporządzenie wchodzi w życie 29 marca 2021 r.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Rozporządzenie czeka na publikację w Dzienniku Ustaw).

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji i Nauki

PUP zaprasza na konsultacje

Spotkanie z doradcą zawodowym

Dnia 11 marca 2021r. w naszej szkole odbyło się spotkanie on-line z  doradcązawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z filią w Miastku p. Małgorzatą Antoniuk.  Spotkanie dotyczyło  wejścia na rynek pracy młodzieży po ukończeniu szkoły ponadpodstawowej.  

Pani Małgorzata zapoznała młodzież z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi rynku pracy dla młodych ludzi. Przedstawiła informacje na temat  jak znaleźć pracę spełniającą oczekiwania  przyszłych absolwentów szkół średnich. Omówiła również najważniejsze zagadnienia dotyczące rejestracji bezrobotnego, rejestracji poszukującego pracy, prawa i obowiązki osoby bezrobotnej, formy aktywizacji oraz formy wsparcia finansowego dla osób poszukujacych  pracę.  W spotkaniu udział wzięli uczniowie kończący szkołę z klasy IV Technikum Spedycji i IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych. Spotkanie zorganizował pedagog szkolny MaciejBatruch.

Pożegnaliśmy naszych księgowych

Dzisiaj w naszej szkole odbyła się wzruszająca uroczystość pożegnania pracowników księgowości. Swój ostatni dzień w naszej szkole jako pracownicy szkoły mieli: główny księgowy Arkadiusz Sierakowski i specjalistka ds. księgowości i administracji Magdalena Wirkus-Laskowska . 

Dyrektor Mariusz Treder w imieniu wszystkich pracowników podziękował im za wieloletnią współpracę i zaangażowanie w działalność szkoły oraz wręczył pamiątkowe dyplomy i upominki

.

W związku ze zmianami organizacyjnymi związanymi z powstaniem wspólnej obsługi kadrowo-księgowej dla placówek oświatowych Powiatu Bytowskiego przechodzą oni do pracy w Starostwie Powiatowym w Bytowie. Życzymy im wielu sukcesów w nowej pracy oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym

Zmiany organizacyjne w księgowości

W związku ze zmianami organizacyjnymi w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Łodzierzy związanych z powstaniem wspólnej obsługi kadrowo-księgowej dla placówek oświatowych Powiatu Bytowskiego informujemy, że wszystkie operacje finansowe oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych dotyczących naszej szkoły odbywać się będą w Oddziale Zamiejscowym Starostwa Powiatowego w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, II piętro.

Dokumentacja związana ze sprawami kadrowymi pracowników ZSP w Łodzierzy prowadzona będzie przez Starostwo Powiatowe w Bytowie, ul. ks. dr. B. Domańskiego 2.