Category: Uncategorized

Wnioski-wczasy pod gruszą

Informujemy, iż wniosek o dofinansowanie wypoczynku (wczasy pod gruszą) należy składać do końca maja każdego roku. – §15 regulaminu ZFŚS ZSP w Łodzierzy

Do wniosku należy złożyć oświadczenie o średnim dochodzie na członka rodziny (informacja z PIT-u za rok 2020).

Wniosek i oświadczenie można dostarczyć do sekretariatu szkoły osobiście lub w formie korespondencyjnej (list lub skan z podpisem)

Wniosek i oświadczenie można otrzymać w sekretariacie szkoły lub pobrać poniżej

Druki wniosku i oświadczenia poniżej:

 

Pożegnaliśmy maturzystów

Zgodnie z tradycją w ostatni piątek kwietnia, pożegnaliśmy kolejny rocznik naszych absolwentów. W tym roku szkołę opuściło 15 absolwentów technikum spedycji i technikum żywienia i usług gastronomicznych. Ze względu na pandemię uroczystość miała skromny charakter bez udziału zaproszonych gości, rodziców i grona pedagogicznego.

W czasie uroczystości dyrektor szkoły Mariusz Treder wręczył tegorocznym absolwentom świadectwa ukończenia szkoły, a wyróżniającym się uczniom nagrody i pamiątkowe dyplomy. List gratulacyjny dla rodziców otrzymali Agnieszka i Adam Butkiewiczowie rodzice Julii Butkiewicz, która otrzymała świadectwo z wyróżnieniem. List dla rodziców odebrała córka. W imieniu absolwentów głos zabrał Dawid Żurawski, który podziękował za czteroletnią edukację. Uroczystość odbyła się z zachowanie wszelkich środków bezpieczeństwa epidemicznego.

Teraz przed nimi już tylko egzaminy maturalne. Życzymy powodzenia

Poniżej fotorelacja z uroczystości

 

Wytyczne na egamin maturalny

Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu
egzaminów
1.1. [] Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły1 , obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19. 1.2. [] Zdający, nauczyciel inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna
osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu nie może przyjść na
egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych
albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych,
z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 1.3.
1.3. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba
zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie
przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin,
nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.
1.4. [*] Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
1.5. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
1) zdający
2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie
zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści
pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub
formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania

1
Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o „szkole”, należy pod tym pojęciem rozumieć również ośrodek
egzaminacyjny oraz miejsce przeprowadzania części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego, za wyjątkiem tych sytuacji, w których egzamin jest
przeprowadzany na świeżym powietrzu, np. na poligonie, na polu, w lesie, i wprowadzenie danego
zabezpieczenia lub danej rekomendacji byłoby niemożliwe lub niezasadne (np. wietrzenie sali, gdy część
praktyczna egzaminu jest przeprowadzana w lesie).

i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie
egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni
3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości,
dezynfekcję, obsługę szatni itp.
4) uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości
zrezygnowania z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu
przeprowadzania egzaminu (por. pkt 1.6.)
5) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka
konieczność.
Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej
wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem
sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania
egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy
np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.
1.6. Jeżeli to możliwe, w dniach, w których jest przeprowadzany egzamin, w szkole
nie należy prowadzić zajęć edukacyjnych dla innych uczniów lub należy
rozpocząć prowadzenie zajęć po zakończeniu egzaminu w danym dniu
i zdezynfekowaniu pomieszczeń. Dotyczy to w szczególności:
1) E8 z wszystkich przedmiotów
2) EM z przedmiotów, do których przystępują największe grupy zdających
w danej szkole
3) EPKwZ i EZ z tych kwalifikacji, do których przystępują największe grupy
zdających w danej szkole.
1.7. [] [!] Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek. 1.8. [] [!] Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np.przyborów piśmiennych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających –konieczna jest ich dezynfekcja (por. pkt 3.17.). W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

1.9. [] Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, którym jako sposób dostosowania egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki, które przed egzaminem powinny zostać sprawdzone przez członka zespołu nadzorującego (w rękawiczkach lub dezynfekując ręce po każdej takiej czynności).

1.10.[] Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną
butelkę z wodą.


1.11.[] Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami. 1.12.[] [!] Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń (tj. wydzielone pomieszczenie, zachowanie dystansu 1,5 m, okna w pomieszczeniu powinny być otwarte, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne).


1.13.Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia kilku rezerwowych
członków zespołów nadzorujących, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu,
zastąpić osoby, które z uzasadnionych powodów, w tym ze względu
na chorobę, nie będą mogły przyjść do pracy w dniu egzaminu.

Sekcja 2.
Środki bezpieczeństwa osobistego


2.1. [] Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową).

2.2. [] Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku EPKwZ i EZ. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

2.3. [] [!] Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: 1) podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie 2) wychodzi do toalety 3) podchodzi do niego asystent techniczny lub egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej EPKwZ i EZ) 4) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

2.4. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, np. specjaliści z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

2.5. [] Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli
uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet
po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku
zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc
(w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych
w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).


2.6. W przypadku części praktycznej EPKwZ i EZ egzaminatorzy obserwujący
przebieg pracy zdających i podchodzący do kolejnych stanowisk egzaminacyjnych muszą podczas wykonywania tych czynności mieć zakryte usta i nos.


2.7. [] Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m. Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z organizacją pracy zdających, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa

1) Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż na tydzień przed terminem przystępowania do egzaminu.

2) Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację o konieczności organizacji egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz postępuje zgodnie z informacją określoną w pkt 3.6.3. 2.8. [] W przypadku EM, EPKwZ, EZ oraz EE zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów i urządzeń

Komunikat MEiN-nowe wytyczne

Nowe wytyczne w sprawie zajęć w szkołach Warszawa, 22 kwietnia 2021 r.

Zasady pracy szkół i placówek od 26 kwietnia br.

– nauka hybrydowa dla najmłodszych uczniów z 11 województw

Małymi krokami wracamy do stacjonarnej pracy szkół i placówek. Na razie, od poniedziałku, 26 kwietnia w jedenastu województwach uczniowie z klas I-III będą mieli zajęcia hybrydowo, a ci z pozostałych klas będą się uczyć jak dotychczas – zdalnie. W pozostałych pięciu województwach organizacja pracy szkół pozostaje bez zmian. Nie wprowadzamy zmian również w funkcjonowaniu przedszkoli. W kształceniu zawodowym będzie możliwość realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. To plan na kolejny tydzień, do 2 maja. Decyzje, jak będzie wyglądała nauka w szkołach w maju poznamy po koniec kwietnia.

Nauka hybrydowa klas I-III w 11 województwach

Od poniedziałku, 26 kwietnia lekcje w systemie hybrydowym w klasach I-III w szkołach podstawowych będą mieli uczniowie w 11 województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim.

Uczniowie z pozostałych klas mają zajęcia na dotychczasowych zasadach, nic się u nich nie zmienia.

Nauka zdalna klas I-III w 5 województwach

Od poniedziałku, 26 kwietnia uczniowie klas I-III, ale też z pozostałych klas z województw: śląskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i opolskiego, będą uczyć się zdalnie.

Zostaje utrzymany również obowiązek zorganizowania przez dyrektora szkoły opieki świetlicowej dla dzieci, których rodzice są do tego uprawnieni. Wsparcie powinny uzyskać rodziny, w których przynajmniej jeden z rodziców jest zatrudniony w podmiocie leczniczym lub świadczy usługi na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii.

Zasady nauczania hybrydowego

Dyrektor szkoły jest zobowiązany do tego, aby ustalić harmonogram zajęć w taki sposób, aby zajęcia w szkole miało nie więcej niż 50 proc. uczniów klas I-III oraz co najmniej 50 proc. – zdalnie. Powinien przy tym brać pod uwagę, w miarę możliwości, równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia.

W szkole prowadzona ma być również opieka świetlicowa dla uczniów, którzy uczą się stacjonarnie.

Praktyczna nauka zawodu – zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe

Od 26 kwietnia dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, centrum kształcenia zawodowego lub placówki kształcenia ustawicznego będzie mógł zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo.

Dyrektor szkoły, centrum lub placówki będzie mógł również zorganizować praktyki zawodowe w miejscu ich prowadzenia. Jednocześnie zachowano możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w innych formach wprowadzonych w okresie pandemii.

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, od 26 kwietnia będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze.

Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) będą mogły być prowadzone stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów lub słuchaczy.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

(skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw).

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Zmiany organizacyjne w księgowości

W związku ze zmianami organizacyjnymi w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Łodzierzy związanych z powstaniem wspólnej obsługi kadrowo-księgowej dla placówek oświatowych Powiatu Bytowskiego informujemy, że wszystkie operacje finansowe oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych dotyczących naszej szkoły odbywać się będą w Oddziale Zamiejscowym Starostwa Powiatowego w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, II piętro.

Dokumentacja związana ze sprawami kadrowymi pracowników ZSP w Łodzierzy prowadzona będzie przez Starostwo Powiatowe w Bytowie, ul. ks. dr. B. Domańskiego 2.

Szkołę podłączono do światłowodu

Nasza szkoła przystąpiła do projektu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, w skrócie OSE . To program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego (100 Mb/s), bezpłatnego i bezpiecznego internetu.

Projekt OSE powstał dzięki staraniom Ministerstwa Cyfryzacji, a jego Operatorem jest NASK Państwowy Instytut Badawczy. Inicjatywa ta wpisała się w obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Plan projektu zakłada, że wszystkie chętne szkoły w roku 2020 będą przyłączone do OSE.

Informacja o maturze w powiecie bytowskim

Do wiosennej sesji egzaminacyjnej przystąpiło łącznie 399 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest powiat bytowski. Spośród nich maturę zdało 312 osób (78,20%), nie zdało 87 osób (21,80%). W kraju egzamin maturalny zdało 80,5% ogółu abiturientów, zaś w województwie pomorskim 78,4%. Powiatowe wyniki w załączniku poniżej:

Powiatowe wyniki w załączniku poniżej:

Wstępna informacja dotycząca wyników egzaminu maturalnego powiatu bytowskiego

Zajęcia pozalekcyjne

Lp Nazwisko i imię nauczyciela Rodzaj zajęć Czas realizacji Miejsce
Batruch Maciej koło wokalne Wg planu pracy koła wokalnego
Czekała Katarzyna zajęcia wyrównawcze z przedmiotów zawodowych dla kl. I zsz  Kucharz

przygotowanie uczniów do egzaminu zawodowego kl. IV T. Żywienia i usług gastronomicznych.

Środa           13.25-14.10      (co 2 tygodnie)

Środa           13.25-14.10      (co 2 tygodnie)

Sala nr 18
Dominik Anna zajęcia wyrównawcze z przedmiotów spedycyjnych

zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych ze spedycji

 

Wtorek i Piątek            14.15 -15.00

środa                8.55 – 9.40         (co 2 tygodnie)

sala nr 19

 

sala nr 19

Domżalska Pilimon Małgorzata zajęcia wyrównawcze z biologii- Środa                 12.35-13.20

Piątek                11.45-12.30

Sala nr 14

 

Sala nr 14

Dust Brzezińska Agnieszka zajęcia z tenisa stołowego Czwartek        13.25-14.10 sala sportowa
Ginter Joanna zajęcia wyrównawcze z matematyki Poniedziałek 14.15-15.00 sala nr 14
Gocoł Jacek konsultacje przedmiotowe z zakresu gastronomi i dietetyki- przygotowanie do egzaminów zawodowych Czwartek        13.25-14.10 Sala nr 18
Grzybowska Beata Koło teatralne  ,,Bagałan” Wg planu pracy koła teatralnego sala nr 16
Haręża Jan spotkania katechetyczno – informacyjne dla kl pierwszych w ramach ciągłego 3 letniego przygotowania uczniów do sakramentu bierzmowania Sobota          15.00 salka parafii NMP w Miastku
Jończyk Grzegorz koło etyczno-filozoficzne Środa                   8.00-8.45 sala nr 17
Lewandowska Elzbieta zajęcia z piłki nożnej Piątek              14.10-15.00 Sala sportowa
Matuszkiewicz Dariusz zajęcia z piłki siatkowej chłopców środy              14.10 – 15.00 Sala sportowa
Petryna Sławomir zajęcia e z języka angielskiego poniedziałek 14.15 Sala nr 26
Radziszewska Magdalena zajęcia przygotowujące maturzystów do matury z języka polskiego

 

czwartek          13.20-14.05 Sala nr 26
Roszczak Magdalena zajęcia wyrównawcze oraz przygotowujące do egzaminu zawodowego dla sprzedawców Piątek              13:25-14:10 sala nr 4
Stankiewicz Aleksandra zajęcia e z języka angielskiego środy 13.20-15.oo, Sala nr 9
Stankiewicz Stefan zajęcia przygotowujące maturzystów do matury z geografii

 

zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego technikum spedycji

Poniedziałek lub wtorek 14.10-15.00 (co 2 tygodnie)

środa           8.55-9.40         (co 2 tygodnie)

 

sala nr 5
Stoltmann Alicja zajęcia wyrównawcze z przedmiotów zawodowych gastronomicznych Poniedziałek 14.15-15.00

Piątek               13.25-14.10

Sala nr 18

 

Sala nr 18

Szepel Renata przygotowanie uczniów do egzaminu zawodowego środy lub czwartki    14.15 – 15.00 sala nr 15
Tamborska Katarzyna zajęcia wyrównawcze z języka polskiego poniedziałek       9.50 – 12.30 Biblioteka szkolna
Treder  Joanna zajęcia przygotowujące maturzystów do matury z matematyki Środa              13.20-15.00                 (co 2 tygodnie) sala nr 7
Warsińska Agnieszka zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych Poniedziałek  15.00- 15.45 sala nr 3
Wojtowicz Magdalena zajęcia przygotowujące maturzystów do matury  z języka niemieckiego Środa              13.20-14.10                 (co 2 tygodnie) sala nr 2
Wójtowicz Marzena zajęcia przygotowujące maturzystów do matury  z języka niemieckiego poniedziałek 14.15 – 15.00 sala nr 1
Zwiewka Agnieszka zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego Poniedziałek .14.15-15.00 sala nr 0

Koła zainteresowań

Młodzieżowa Drużyna Strażacka

 strazacy

Szkolne Koło Sportowe

tenis

 sksc

sksd

Koło teatralne Bagałan

 PA130024

Koło wokalne

 SONY DSC

Zajęcia wyrównawcze i zajęcia dodatkowe dla maturzystów

zajeciawyr

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

kucharz, sprzedawca, klasy wielozawodowe

KUCHARZ

 image016

Podstawowe zadania kucharza:

 • · przygotowanie potraw i napojów,
 • · dekorowanie i ekspedycja potraw,
 • · komponowanie posiłków,
 • · przechowywanie, magazynowanie surowców, półproduktów, produktów spożywczych
  i potraw,
 • · przygotowanie, organizacja stanowiska pracy zgodnie z zasadami sanitarno – higienicznymi.

kucharz

 

kucharz2Możliwości zatrudnienia:

 • · restauracje, bary, kawiarnie, hotelowe zakłady gastronomiczne,
 • · pensjonaty, domy wczasowe, restauracje na statkach i promach,
 • · szpitale, sanatoria, szkoły, internaty, stołówki w zakładach pracy,
 • · prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Kształcenie praktyczne będzie odbywać się w nowoczesnej pracowni żywienia i pracowni dekorowania i nakrywania do stołu na terenie szkoły.

———————————————————————————

SPRZEDAWCA

Kształcenie zawodowe praktyczne o tym profilu odbywa się  u pracodawcy, a zajęcia z  kształcenia zawodowego teoretycznego odbywają się w szkole

s1

s2


——————————————————————————————————

KLASY WIELOZAWODOWE

nabórlipiec

Szkoła oferuje możliwość kształcenia w następujących zawodach:

murarz, tynkarz, fryzjer, ogrodnik, rolnik,rybak śródlądowy, elektryk, wędliniarz,cukiernik, piekarz, stolarz,monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, sprzedawca, kucharz blacharz samochodowy i inne zawody

Nauka w klasie wielozawodowej trwa 3 lata. Uczniowie, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, wybierają zawód i samodzielnie poszukują praktyki u pracodawców.

Szkoła przyjmie ucznia do klasy wielozawodowej, gdy przedstawi zaświadczenie od pracodawcy o możliwości przyjęcia na zajęcia z nauki zawodu. Wówczas uczniowie będą zdobywać w szkole jedynie wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących, natomiast wiedzę z zakresu wybranego zawodu na okresowych kursach zawodowych organizowanych przez Ośrodki Dokształcania Zawodowego. Umiejętności w wybranych zawodach będą zdobywać podczas nauki zawodu u wybranego przez siebie pracodawcy, przez cały okres edukacji

DSC_2444DSC_2419DSC_2436