Category: Aktualności

Terminy egzaminów zawodowych

TERMINY EGZAMINÓW ZAWODOWYCH czerwiec2021

EGZAMIN ZAWODOWY

Część praktyczna – 21.06.2021 r. Egzaminy poprawkowe

Technik spedytor A.U 31  (organizacja transportu oraz obsuga klienta)   godz. 9.00 cześć praktyczna

Część pisemna – 21.06.2021

BS 1 stopnia SPRZEDAWCA AU.20 godz. 10.00 klasa III

BS 1 stopnia ROLNIK godz. 10.00 klasa III

Technik żywienia i usług gastronomicznych. T.G07  godz. 10.00

Cześć praktyczna 23-24 06. 2021 r. klasy III

Technik żywienia i usług gastronomicznych. T.G07  godz. 8.00 12.00

BS 1 stopnia SPRZEDAWCA AU.20 godz. 8.00 12.00

Nauczanie hybrydowe od 17.05 br.

Ogólne zasady, czyli kto i kiedy wraca do nauki stacjonarnej

  • Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają  do nauki stacjonarnej w szkole. 

Uwaga! Działalność pozostałych szkół i placówek do 16 maja br. pozostaje bez zmian (kształcenie na odległość), w tym również w zakresie praktycznej nauki zawodu.

  • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.). 
  • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.

Poniżej harmonogram nauczania hybrydowego w naszej szkole

Matura rozpoczęta

Środa dziś drugi dzień matur. Maturzyści przystąpią do egzaminu maturalnego z matematyki. Poniżej kilka zdjęć krótko przed rozpoczęciem egzaminu z języka polskiego.

Oferta dla Ciebie-rekrutacja 2021 r.

Zapoznaj się z naszą ofertą edukacyjną dla absolwentów szkoły podstawowej na nowy rok szkolny 2021/2022.

Informujemy, że do 21 czerwca 2021 r. uczniowie mogą składać podania o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej.


Dokumenty te można złożyć zarówno w formie papierowej w sekretariacie szkoły wskazanej w pozycji pierwszej na podaniu, bądź w formie elektronicznej (zeskanowane dokumenty można przesłać na skrzynkę e-mail zsp@lodzierz.pl).

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących procesu rekrutacji do szkoły prosimy o kontaktowanie się telefoniczne 59 857 24-09 lub e-mail zsp@lodzierz.pl)

Pożegnaliśmy maturzystów

Zgodnie z tradycją w ostatni piątek kwietnia, pożegnaliśmy kolejny rocznik naszych absolwentów. W tym roku szkołę opuściło 15 absolwentów technikum spedycji i technikum żywienia i usług gastronomicznych. Ze względu na pandemię uroczystość miała skromny charakter bez udziału zaproszonych gości, rodziców i grona pedagogicznego.

W czasie uroczystości dyrektor szkoły Mariusz Treder wręczył tegorocznym absolwentom świadectwa ukończenia szkoły, a wyróżniającym się uczniom nagrody i pamiątkowe dyplomy. List gratulacyjny dla rodziców otrzymali Agnieszka i Adam Butkiewiczowie rodzice Julii Butkiewicz, która otrzymała świadectwo z wyróżnieniem. List dla rodziców odebrała córka. W imieniu absolwentów głos zabrał Dawid Żurawski, który podziękował za czteroletnią edukację. Uroczystość odbyła się z zachowanie wszelkich środków bezpieczeństwa epidemicznego.

Teraz przed nimi już tylko egzaminy maturalne. Życzymy powodzenia

Poniżej fotorelacja z uroczystości

 

Zmiana planu lekcji-od 3.05 2021 r.

Od 3 maja 2021 r. nastąpią zmiany w planie lekcji. Zmiana planu związana jest z zakończeniem nauki przez klasy IV technikum oraz praktykami uczniów klasy trzeciej technikum. Następna zmiana planu nastąpi w czerwcu po powrocie uczniów z praktyki zawodowej

Nowy plan dostępny jest w Librusie lub na szkolnej www w zakładce PLAN LEKCJI

Wytyczne na egamin maturalny

Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu
egzaminów
1.1. [] Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły1 , obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19. 1.2. [] Zdający, nauczyciel inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna
osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu nie może przyjść na
egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych
albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych,
z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 1.3.
1.3. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba
zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie
przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin,
nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.
1.4. [*] Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
1.5. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
1) zdający
2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie
zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści
pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub
formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania

1
Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o „szkole”, należy pod tym pojęciem rozumieć również ośrodek
egzaminacyjny oraz miejsce przeprowadzania części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego, za wyjątkiem tych sytuacji, w których egzamin jest
przeprowadzany na świeżym powietrzu, np. na poligonie, na polu, w lesie, i wprowadzenie danego
zabezpieczenia lub danej rekomendacji byłoby niemożliwe lub niezasadne (np. wietrzenie sali, gdy część
praktyczna egzaminu jest przeprowadzana w lesie).

i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie
egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni
3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości,
dezynfekcję, obsługę szatni itp.
4) uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości
zrezygnowania z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu
przeprowadzania egzaminu (por. pkt 1.6.)
5) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka
konieczność.
Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej
wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem
sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania
egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy
np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.
1.6. Jeżeli to możliwe, w dniach, w których jest przeprowadzany egzamin, w szkole
nie należy prowadzić zajęć edukacyjnych dla innych uczniów lub należy
rozpocząć prowadzenie zajęć po zakończeniu egzaminu w danym dniu
i zdezynfekowaniu pomieszczeń. Dotyczy to w szczególności:
1) E8 z wszystkich przedmiotów
2) EM z przedmiotów, do których przystępują największe grupy zdających
w danej szkole
3) EPKwZ i EZ z tych kwalifikacji, do których przystępują największe grupy
zdających w danej szkole.
1.7. [] [!] Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek. 1.8. [] [!] Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np.przyborów piśmiennych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających –konieczna jest ich dezynfekcja (por. pkt 3.17.). W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

1.9. [] Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, którym jako sposób dostosowania egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki, które przed egzaminem powinny zostać sprawdzone przez członka zespołu nadzorującego (w rękawiczkach lub dezynfekując ręce po każdej takiej czynności).

1.10.[] Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną
butelkę z wodą.


1.11.[] Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami. 1.12.[] [!] Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń (tj. wydzielone pomieszczenie, zachowanie dystansu 1,5 m, okna w pomieszczeniu powinny być otwarte, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne).


1.13.Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia kilku rezerwowych
członków zespołów nadzorujących, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu,
zastąpić osoby, które z uzasadnionych powodów, w tym ze względu
na chorobę, nie będą mogły przyjść do pracy w dniu egzaminu.

Sekcja 2.
Środki bezpieczeństwa osobistego


2.1. [] Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową).

2.2. [] Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku EPKwZ i EZ. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

2.3. [] [!] Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: 1) podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie 2) wychodzi do toalety 3) podchodzi do niego asystent techniczny lub egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej EPKwZ i EZ) 4) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

2.4. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, np. specjaliści z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

2.5. [] Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli
uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet
po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku
zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc
(w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych
w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).


2.6. W przypadku części praktycznej EPKwZ i EZ egzaminatorzy obserwujący
przebieg pracy zdających i podchodzący do kolejnych stanowisk egzaminacyjnych muszą podczas wykonywania tych czynności mieć zakryte usta i nos.


2.7. [] Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m. Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z organizacją pracy zdających, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa

1) Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż na tydzień przed terminem przystępowania do egzaminu.

2) Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację o konieczności organizacji egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz postępuje zgodnie z informacją określoną w pkt 3.6.3. 2.8. [] W przypadku EM, EPKwZ, EZ oraz EE zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów i urządzeń

Komunikat MEiN-nowe wytyczne

Nowe wytyczne w sprawie zajęć w szkołach Warszawa, 22 kwietnia 2021 r.

Zasady pracy szkół i placówek od 26 kwietnia br.

– nauka hybrydowa dla najmłodszych uczniów z 11 województw

Małymi krokami wracamy do stacjonarnej pracy szkół i placówek. Na razie, od poniedziałku, 26 kwietnia w jedenastu województwach uczniowie z klas I-III będą mieli zajęcia hybrydowo, a ci z pozostałych klas będą się uczyć jak dotychczas – zdalnie. W pozostałych pięciu województwach organizacja pracy szkół pozostaje bez zmian. Nie wprowadzamy zmian również w funkcjonowaniu przedszkoli. W kształceniu zawodowym będzie możliwość realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. To plan na kolejny tydzień, do 2 maja. Decyzje, jak będzie wyglądała nauka w szkołach w maju poznamy po koniec kwietnia.

Nauka hybrydowa klas I-III w 11 województwach

Od poniedziałku, 26 kwietnia lekcje w systemie hybrydowym w klasach I-III w szkołach podstawowych będą mieli uczniowie w 11 województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim.

Uczniowie z pozostałych klas mają zajęcia na dotychczasowych zasadach, nic się u nich nie zmienia.

Nauka zdalna klas I-III w 5 województwach

Od poniedziałku, 26 kwietnia uczniowie klas I-III, ale też z pozostałych klas z województw: śląskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i opolskiego, będą uczyć się zdalnie.

Zostaje utrzymany również obowiązek zorganizowania przez dyrektora szkoły opieki świetlicowej dla dzieci, których rodzice są do tego uprawnieni. Wsparcie powinny uzyskać rodziny, w których przynajmniej jeden z rodziców jest zatrudniony w podmiocie leczniczym lub świadczy usługi na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii.

Zasady nauczania hybrydowego

Dyrektor szkoły jest zobowiązany do tego, aby ustalić harmonogram zajęć w taki sposób, aby zajęcia w szkole miało nie więcej niż 50 proc. uczniów klas I-III oraz co najmniej 50 proc. – zdalnie. Powinien przy tym brać pod uwagę, w miarę możliwości, równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia.

W szkole prowadzona ma być również opieka świetlicowa dla uczniów, którzy uczą się stacjonarnie.

Praktyczna nauka zawodu – zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe

Od 26 kwietnia dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, centrum kształcenia zawodowego lub placówki kształcenia ustawicznego będzie mógł zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo.

Dyrektor szkoły, centrum lub placówki będzie mógł również zorganizować praktyki zawodowe w miejscu ich prowadzenia. Jednocześnie zachowano możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w innych formach wprowadzonych w okresie pandemii.

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, od 26 kwietnia będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze.

Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) będą mogły być prowadzone stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów lub słuchaczy.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

(skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw).

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Tutaj się uczę

Wybór szkoły i kierunku kształcenia to poważna decyzja, często na całe życie. Już za chwilę staną przed nią absolwenci podstawówek. To moment, wktórym warto dobrze przemyśleć wszystkie za i przeciw. Chcąc ułatwić uczniomi ich rodzicom dokonanie wyboru przygotowaliśmy specjalny projekt pod nazwą”TUTAJ SIĘ UCZĘ – TUTAJ PRACUJĘ”. Z jego pomocą można, nie wychodząc z domu, poznać bogatą ofertę kierunków kształcenia w szkołach Powiatu Bytowskiego. Zapraszamy do obejrzenia naszych nowoczesnych pracowni, poznania ciekawych kierunków. Zobaczcie Państwo jakie czekają na uczniów praktyki krajowe i zagraniczne, sprawdźcie jaka jest perspektywa pracy. Posłuchajcie, co mają do powiedzenia koledzy, absolwenci, nauczyciele i przyszli pracodawcy.
Zapraszamy na stronę www.tutajsieucze.pl<

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tutajsieucze.pl%2F%3Ffbclid

Zasady funkcjonowania szkół od 19 kwietnia

Zasady funkcjonowania szkół i placówek od 19 kwietnia

15.04.2021

Od 19 kwietnia br. do pracy stacjonarnej wracają placówki wychowania przedszkolnego. Dodatkowo możliwe będzie prowadzenie zajęć sportowych w określonych typach szkół. Uczniowie i słuchacze, przystępujący w najbliższej sesji egzaminacyjnej do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, będą mogli uczestniczyć stacjonarnie w zajęciach praktycznej nauki zawodu. Pozostałe obostrzenia w funkcjonowaniu szkół i placówek zostają przedłużone do 25 kwietnia.

Placówki wychowania przedszkolnego

Od 19 kwietnia 2021 r. zostaje przywrócona stacjonarna działalność przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Zajęcia sportowe w szkołach

Od poniedziałku, 19 kwietnia 2021 r. będzie możliwość prowadzenia zajęć sportowych realizowanych na podstawie programów szkolenia sportowego w miejscu ich prowadzenia lub zdalnie – wyłącznie w zakresie, w jakim z programu szkolenia sportowego wynika możliwość ich realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik.

Dotyczy to następujących szkół: podstawowych sportowych, mistrzostwa sportowego, z oddziałami sportowymi, oddziałami mistrzostwa sportowego, ponadpodstawowych sportowych, ponadpodstawowych mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych i oddziałach mistrzostwa sportowego w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych.

Zasady kształcenia praktycznego dla zdających egzaminy w kształceniu zawodowym

Od poniedziałku, 19 kwietnia br. uczniowie i słuchacze przystępujący do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec br., mogą realizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach praktycznej nauki zawodu dla tych uczniów i słuchaczy mogą być prowadzone w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.

Praktyczna nauka zawodu u pracodawców

Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Utrzymane zostały przepisy dotyczące praktyk zawodowych dla uczniów klas i semestrów programowo najwyższych kształcących się w zawodach morskich oraz praktycznej nauki zawodu (zajęć praktycznych i praktyk zawodowych) w szkołach kształcących w zawodzie technik pożarnictwa.

Praktyki młodocianych pracowników z III klas branżowych szkół I stopnia

Uczniowie III klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

Pozostałe szkoły i placówki

W pozostałych szkołach i placówkach zostały przedłużone dotychczasowe obostrzenia w funkcjonowaniu do 25 kwietnia br.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji i Nauki