Archive for: wrzesień 2021

Zmiana planu-od 4.10 2021 r.

Od 4 października 2021 r. nastąpią zmiany w planie lekcji.

Nowy plan dostępny jest w Librusie lub na szkolnej www w zakładce PLAN LEKCJI

Alarm ! to tylko próbna ewakuacja

Kilka minut od rozpoczęcia alarmu trwała akcja ewakuacji uczniów i pracowników szkoły z budynku ZSP w Łodzierzy. To coroczna akcja próbnego alarmu przeciwpożarowego w naszej szkole. Próbny alarm  ma na celu praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji z budynku szkoły w razie zagrożenia. Po szybkiej i sprawnie przeprowadzonej ewakuacji z budynku szkolnego  wszyscy ewakuowani udali się na boisko szkolne gdzie nauczyciele złożyli meldunki dyrektorowi szkoły z przeprowadzonej ewakuacji. Próbny alarm kontrolowali i sprawdzali strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Miastku.

Na zdjęciu ćwiczenia z próbnego alarmu w 2015 r.

Wycieczki szkolne-Poznaj Polskę

ZSP w Łodzierzy  otrzymało 7.088 zł dofinansowania do wycieczek szkolnych z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”. Dzięki pozyskanym środkom finansowym 90 uczniów z naszej szkoły będzie mogło wyjechać do muzeów w Gdańsku , w Wdzydzach Kiszewskich i Sztutowie. Wkrótce odbywać się będą zapisy na wycieczki wśród uczniów.

Złoty Puchar dla Hufca 11-19

SUKCES NASZYCH UCZNIÓW

15.09.2021 r. w Gdyni obył się Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej. To już druga tego typu impreza zorganizowana przez 11-12 Hufiec Pracy w Gdyni. Tradycyjnie odbył się na Narodowym Stadionie Rugby w Gdyni. W zawodach wzięło udział 11 drużyn z jednostek opiekuńczo – wychowawczych podległych Pomorskiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy. Każda składała się z minimum 8 zawodników oraz pełniącego nad nimi nadzór wychowawcy. Drużyny zmagały się o Puchar Komendanta PWK OHP.

Kolejnym etapem imprezy był podział drużyn na 3 grupy. W tym celu odbyło się losowanie z udziałem kapitanów poszczególnych zespołów. Do grupy A zakwalifikowali się: 11-23 Hufiec Pracy w Słupsku, 11-19 Hufiec Pracy w Słupsku, którą reprezentowali uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łodzierzy, OSiW Człuchów i OSiW Tczew. Grupę B stanowili: 11-12 Hufiec Pracy w Gdyni, 11-18 Hufiec Pracy w Nowym Dworze, 11-20 Hufiec Pracy w Bytowie, 11-3 Hufiec Pracy w Pruszczu Gdańskim. Grupa C złożyła się z: 11-5 Hufca Pracy w Lęborku, 11-4 Hufca Pracy w Starogardzie Gdańskim i 11-16 Hufca Pracy w Kwidzynie.

Rozgrywki piłkarskie odbywały się na jednym dużym boisku, podzielonym na 3 części, pod bacznym okiem sędziów z OZPN. Dzięki temu jednocześnie były rozgrywane 3 mecze, które trwały dwa razy po 10 minut. Po każdorazowym zakończeniu rozgrywek sędziowie zgłaszali wyniki sekretariatowi zawodów. Po nich ogłaszane były kolejne mecze między poszczególnymi drużynami ze wskazaniem numerów boisk. Rozgrywki finałowe poprzedził posiłek, w czasie którego goście i zawodnicy mogli pokrzepić siły.

Do grupy finałowej dostali się: 11-19 Hufiec Pracy w Słupsku, 11-3 Hufiec Pracy w Pruszczu Gdańskim oraz 11-16 Hufiec Pracy w Kwidzynie. W ramach rozgrywek o pierwsze miejsca odbyły się 3 mecze (11-19 HP w Słupsku przeciwko 11-3 Hufcowi Pracy w Pruszczu Gdańskim, 11-19 HP w Słupsku kontra 11-16 HP w Kwidzynie oraz 11-3 HP w Pruszczu Gdańskim i 11-16 HP w Kwidzynie).

W krótkiej przerwie sekretariat zawodów wspólnie z sędziami podliczył wyniki. W czasie rozdawania nagród obecni byli nowo mianowani: Wojewódzki Komendant Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP pan Paweł Petkowski oraz Zastępca Wojewódzkiego Komendanta Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP pani Anna Wańtuchowicz. Mieli okazję przywitać się z gośćmi, kadrą oraz młodzieżą uczestniczącą w wydarzeniu, a także pogratulować i wręczyć nagrody wygranym.

W tegorocznym Wojewódzkim Turnieju Piłki Nożnej w Gdyni złoty puchar i zwycięstwo zdobył 11-19 Hufiec Pracy w Słupsku, II miejsce zajęła drużyna z 11-3 Hufca Pracy w Pruszczu Gdańskim, brązowy puchar trafił do 11-16 Hufca Pracy w Kwidzynie. Najlepszym zawodnikiem został Dominik Wosiński z 11-19 Hufca Pracy w Słupsku, nagrodę najlepszego bramkarza otrzymał Valentyn Lavrinienko z 11-3 Hufca Pracy w Pruszczu Gdańskim.

Na końcu imprezy podziękowano gościom, zawodnikom, widzom za udział w przedsięwzięciu. Rozstaniu towarzyszyły deklaracje młodzieży i kadry wychowawców jednostek opiekuńczo – wychowawczych co do udziału w kolejnych edycjach Wojewódzkiego Turnieju Piłki Nożnej w Gdyni.

Szczepienia w Łodzierzy

W naszej szkole powstaje punkt szczepień. Dla wszystkich chętnych uczniów i innych zainteresowanych. Szczepienia będą wykonywane w dniu 24 września br (piątek),. w godzinach  8.30-9.30 w gabinecie profilaktyki

Osoby, które nie będą mogły się  przybyć w dniu 24 września będą miały możliwość zaszczepienia się dzień wcześniej tj. 23 września (czwartek) w internacie ZSOiT w Miastku w godz. 10.00-12.00

Do szczepień konieczne jest wypełnienie kwestionariusza wstępnego wywiadu przesiewowego, który należy mieć ze sobą w dzień szczepienia.

Poniżej kwestionariusz szczepienia

Uczniowie ZSP w Łodzierzy poznają prawa i obowiązki młodocianego pracownika

Dnia 08.09.2021r. odbyło się spotkanie organizacyjno-informacyjne dla nowoprzyjętych uczestników 11-19 Hufca Pracy w Słupsku, uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łodzierzy. Komendant jednostki Piotr Wojciechowski wraz z wychowawcą Anną Mularczyk przedstawił podstawowe wiadomości dotyczące praw i obowiązków młodocianego pracownika.

Foto 1-Pomoc w wypisywaniu dokumentów rekrutacyjnych.

Młodzież dowiedziała się o wymiarze czasu pracy wynikającego z obowiązkowego programu zajęć szkolnych i praktycznych, a także konieczności przestrzegania zasad BHP. W trakcie spotkania omówiono również zasady udzielania urlopów wypoczynkowych, miesięcznego wynagrodzenia przysługującego młodocianemu oraz informacji na temat obowiązkowego prowadzenia dzienniczka praktyk w trzyletnim okresie nauczania.

Foto 2 Spotkanie informacyjne z nowoprzyjętymi uczestnikami

Kadra opiekuńczo-wychowawcza wspomniała także o działającej w hufcu samorządności młodzieży biorącej udział w różnorodnych przedsięwzięciach i inicjatywach. Dodatkowo przedstawiono konkursy wewnątrzhufcowe, wojewódzkie, oraz wydarzenia, które będą realizowane w najbliższych miesiącach.

Foto 3 Spotkanie informacyjne z nowoprzyjętymi uczestnikami


Na zakończenie rozdano uczestnikom informatory dla pracowników młodocianych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz materiały promocyjne w postaci długopisów i smyczy. Spotkanie wzbudziło duże zainteresowanie młodzieży, która nie tylko słuchała, ale przede wszystkim zadawała wiele pytań i brała aktywny udział w dyskusji

    Autor tekstu i zdjęć: Małgorzata Pakos

Nowe komputery w szkole

Szkoła nasza wzbogaciła się o 19 nowych komputerów stacjonarnych do pracowni komputerowej. Komputery służyć będą nie tylko na zajęciach z informatyki, ale również w nauczaniu przedmiotów zawodowych oraz w przeprowadzeniu egzaminów zawodowych w nowej formule.

Nowy sprzęt został zakupiony w ramach powiatowego programu wymiany pracowni komputerowych w szkołach ponadpodstawowych powiatu bytowskiego.  Koszt inwestycji to 51.000 zł .  Zmodernizowano również pracownie komputerową dokonując poprawy funkcjonowania sieci internetowej.

Wyprawka szkolna

Uwaga Rodzice

Uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród wyżej wymienionych niepełnosprawności), posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zostali  objęci rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 20202022

Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla jednego ucznia będzie wynosić:

Dla uczniów Branżowej Szkoły – 390,00 zł

Dla uczniów Technikum – 445,00 zł

Aby skorzystać z dofinansowania należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły do dnia 14.09.2021 r.

Wniosek dostępny jest także w sekretariacie szkoły oraz na www.lodzierz.pl

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu jest faktura VAT, wystawiona imiennie na ucznia, rodzica ucznia, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinnydom dziecka, osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W przypadku wyżej wymienionego oświadczenia należy podać informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022. ( Informacja zawarta jest na druku oświadczenia).

Rozpoczęliśmy rok szkolny

W całej Polsce jak i w naszej szkole zainaugurowaliśmy rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022. Inauguracje rozpoczął dyrektor szkoły Mariusz Treder, który w swoim wystąpieniu życzył uczniom wiary we własne możliwości i osiągnięcie sukcesów w nauce. W trakcie uroczystości dyrektor Mariusz Treder powołał na stanowisko wicedyrektora szkoły panią Magdalenę Wojtowicz, jednocześnie dziękując dotychczasowej wicedyrektor Annie Dominik za pracę na tym stanowisku W uroczystości uczestniczyli rodzice uczniów, grono pedagogiczne oraz młodzież szkolna. Wśród uczestników znalazło się 118 uczniów klas pierwszych , którzy  rozpoczną naukę w naszej szkole..

Poniżej fotorelacja