Category: Projekty Unijne

Praktyki na Malcie

Erasmus+ opublikował listę rankingową o dofinansowanie projektów w Akcji 1 „Mobilność edukacyjna” w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (konkurs 2023).

Na liście znalazł  się również nasz projekt pod nazwą ,,Nowe doświadczenia-nowe możliwości”. Projekt zakłada wyjazd uczniów ZSP w Łodzierzy  z  technikum spedycji i technikum żywienia i usług gastronomicznych na praktyki zawodowe na Maltę. Na wyspie młodzież klas spedycyjnych odbywać będzie praktyki zawodowe w firmach logistycznych natomiast uczniowie klas o profilu gastronomicznym praktyki odbywać będą w  restauracjach i hotelach Malty. Całość pozyskanych środków to 73.736 euro tj ok. 350 tys zł. Autorami projektu są nauczyciele ZSP w Łodzierzy: Magdalena Wojtowicz, Magdalena Roszczak i Sławomir Petryna

Zajęcia unijne-zwrot kosztów dojazdu-zmiana wniosków

baner-fundusze-europejskie

UWAGA- Nowe wnioski o dofinansowanie kosztów przejazdu na zajęcia unijne- wnioski należy składać do 21.12. 2017 r. Wnioski składamy kwartalnie

Osoby, które uczestniczą w zajęciach unijnych z matematyki, informatyki, języków obcych, doradztwa zawodowego w ramach projektu, ,,Kompetentni na starcie” a chcialiby otrzymywać zwrot kosztów dojazdu proszeni są o kontakt z dyrektorem szkoły.

Aby otrzymać pieniądze na dojazdy należy pobrać pliki : z regulaminem i wnioskiem o dofinansowanie na dojazdy. Wypełnione wnioski należy dostarczyć do dyrektora lub sekretariatu szkoły.

Wszelkich informacji udziela dyrektor szkoły

Regulamin zwrotu kosztów przejazdu dla uczniów dojeżdżających na zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu pn. _KNS_

Załącznik nr 1 WNIOSEK o zwrot kosztów przejazdu

Załącznik nr 2 Oświadczenie osoby dowożącej o dowożeniu uczestnika projektu w miesiącu

Załącznik nr 3 Oświadczenie potwierdzające konieczność dojeżdżania bycia dowożonym samochodem prywatnym (własnym)

Załącznik nr 4 Oświadczenie potwierdzające konieczność dojeżdżania bycia dowożonym samochodem prywatnym (użyczonym)

Załącznik nr 5 Oświadczenie o użyczeniu samochodu Regulamin zwrotu kosztów przejazdu dla uczniów dojeżdżających na zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu pn. _KNS_

 

 

Kompetentni na starcie-informacje

zestawienie_logotypow_-_logotypy_moga_byc_umieszczone_np-2

 

logotyo_unii_europejskiej_-_znak_musi_byc_widoczny_w_mom-1Powiat Bytowski realizuję projekt „Kompetentni na starcie”, który finansowany jest

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu to  1 969 428,00 zł, w tym dofinansowanie to 1 870 956,60 zł.

Projekt skierowany jest do 535 uczniów i 82 nauczycieli ze wszystkich szkół dla których Powiat Bytowski jest organem prowadzącym.

Celem projektu jest poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach Powiatu Bytowskiego, zwiększająca szanse uczniów na rynku pracy.

Cele szczegółowe projektu to:

 1. zwiększenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy wśród minimum 90 % uczniów objętych wsparciem (w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych),
 2. zwiększenie skuteczności doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 3. podniesienie wiedzy i kompetencji wśród minimum 90 % nauczycieli objętych wsparciem
  w zakresie stosowania narzędzi TIK i technik motywacyjnych w pracy dydaktycznej (działania uwzględniające potrzeby i możliwości uczniów).

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy wsparciem zostanie objętych 60 uczniów
i  14 nauczycieli.

Działania zaplanowane przez organ prowadzący szkoły wynikają z diagnozy sformułowanej
na podstawie analizy indywidualnej sytuacji szkoły uwzględniającej dydaktyczne, wychowawcze
i opiekuńcze potrzeby rozwojowe uczniów, nauczycieli (w tym nauczycieli – doradców zawodowych), psychologów i pedagogów.

W trakcie realizacji projektu uczniowie szkoły będą mogli wziąć udział w:

 • zajęciach z matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego, informatyki,
 • warsztatach grupowych i indywidualnych z doradztwa edukacyjno-zawodowego, wizytach
  w zakładach pracy, wizytach w PUP.

W trakcie realizacji projektu nauczyciele szkół będą mogli wziąć udział w:

 • kursach warsztatowych z zakresu korzystania i włączenia TIK (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne) do nauczania przedmiotowego,
 • kursie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach,

Najważniejszym efektem projektu jest uzyskanie przez uczniów lepszych wyników w nauce
co trwale zwiększy ich szanse na rynku pracy. Ponadto nauczyciele zdobędą kwalifikacje
i kompetencje, które będą wykorzystywali w pracy dydaktycznej po zakończeniu projektu.

EFEKTY PROJEKTU – WSKAŹNIKI:

Nazwa wskaźnika Wartość docelowa
WSKAŹNIK PRODKTU Kobiety Mężczyźni Ogółem
Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w Programie 284 251 535
Liczba nauczycieli objętych wsparciem w Programie 60 22 82
Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach Programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych 0 0 7
WSKAŹNIKI HORYZONTALNE
Liczba osób objętych szkoleniami/ doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych 60 22 82
WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO
Liczba uczniów szkół, którzy uzyskali kompetencje kluczowe po opuszczeniu Programu 255 227 482
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu Programu 54 20 74
Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych 0 0 7

 

W ramach projektu zaplanowano zakup 16 przenośnych komputerów z oprogramowaniem oraz infrastrukturę sieciowo-usługową.

Wszystkie zajęcia zaplanowane w ramach projektu prowadzone są przy wykorzystaniu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych tzw. TIK.

 

Projekt „Kompetentni na starcie” realizowany jest od 1 sierpnia 2016 r. do 30 czerwca 2018 r.

zestawienie_logotypow_-_logotypy_moga_byc_umieszczone_np-2

 

Szanujemy energię, kompleksowa termomodernizacja bazy dydaktycznej placówek powiatu bytowskiego

image025

PROJEKT: „SZANUJMY ENERGIĘ. KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BAZY DYDAKTYCZNEJ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POWIATU BYTOWSKIEGO”

BENEFICJENT: POWIAT BYTOWSKI

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 219 282,19 ZŁ

KWOTA DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ: 1 775 891,01 ZŁ

WKŁAD WŁASNY: 1 207 780,50 ZŁ

Więcejj-szanujmy_energie

W zawodzie jak ryba w wodzie

Projekt

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

,, W zawodzie jak ryba w wodzie

 A2 (565x800) plakat (1)

Zadanie 3-,,ŁODZIERZ-WSZECHSTRONNA MŁODZIEŻ”-Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, specjalistyczne i ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w ZSRCKU”

 

 

 

O projekcie

Od sierpnia 2012 r. Powiat Bytowski realizuje projekt pn. „W zawodzie jak ryba w wodzie”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Priorytet IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.2- Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt  jest skierowany do uczniów ze szkół zawodowych z Powiatu Bytowskiego, tj. Zespół szkół Ponadgimnazjanych w Bytowie, Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Bytowie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bytowie, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy. Uczniowie z tych szkół wezmą udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z zakresu wiedzy ogólnej, kursach i szkoleniach związanych ze specyfiką kształcenia w danym technikum, stażach oraz 17 wyjazdach branżowych do firm. Ponadto 130 640,00 zł zostanie przeznaczone na doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne (po 5: tablic interaktywnych, komputerów przenośnych i rzutników; siłownia wiatrowa i instalacja solarna dla ZSOiT w Miastku, wyposażenie w sprzęt AGD dla ZSER i SOSW). Dla każdego ucznia przewidziano również zakup podręczników i innych pomocy dydaktycznych związanych z rodzajem wsparcia na które się zdecydowali. W lipcu 2013, 40. uczniów weźmie udział w płatnych stażach, dodatkowo zostanie zapewniony im nocleg oraz wyżywienie w przypadku gdy staż będzie odbywał się poza miejscem zamieszkania.

Okres realizacji projektu:

Od 01 sierpnia 2012 r. do 31 lipca 2014 r.

Wartość projektu: 1 686 749,97 zł, w tym uzyskane dofinansowanie: 1 433 737,47 zł  

Cel projektu:

Podniesienie adaptacyjności uczniów do zatrudnienia poprzez  poprawę skuteczności edukacji zawodowej w  szkołach Powiatu Bytowskiego.

 

 

 

 

Formy wsparcia:

3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy – wszystkie kierunki kształcenia zawodowego.

 • Matematyka zajęcia wyrównawcze – 240h (2 grupy 20-to osobowe w każdym roku szkolnym)
 • ICT zajęcia specjalne – 240h (2 grupy 20-to osobowe w każdym roku szkolnym)
 • Angielski zajęcia wyrównawcze – 120h (2 grupy 10-cio osobowe w każdym roku szkolnym)
 • Niemiecki zajęcia wyrównawcze – 120h (2 grupy 10-cio osobowe)
 • Biologia – 60h (1 grupa 20-to osobowa)
 • Warsztaty nt. stereotypów – 8h
 • Wyjazdy branżowe do zakładów pracy – 3 wyjazdy
 • 8 osób zostanie skierowanych na płatny staż

 

 

 

Ponadto w każdym II semestrze w pięciu szkołach zostanie ogłoszony konkurs na biznesplan. Do udziału zakwalifikowane zostanie po 20 uczniów, które wezmą udział w szkoleniu wyjazdowym pt. ABC przedsiębiorczości w pigułce (jak założyć i prowadzić firmę, prawo pracy, ubezpieczenie społeczne, podstawy marketingu, biznesplan) oraz doradztwie z zakresu przygotowania biznesplanu. W każdej edycji są przewidziane nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce.

 

 

Grupy docelowe:

Grupę docelową stanowią uczniowie z 5 szkół ponadgimanzjalnych z Powiatu Bytowskiego, tj. Zespołu Szkół Ponadgimnazjanych w Bytowie, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Bytowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bytowie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy.

Rekrutacja do projektu odbędzie się we wrześniu 2012 na rok szkolny 2012/2013 i wrześniu 2013 na rok szkolny 2013/2014, kryteria rekrutacyjne:

 • Pierwszeństwo dla uczniów z ostatnich klas
 • Oceny z przedmiotów w poprzednim roku szkolnym – niższa ocena w przypadku zajęć wyrównawczych, wyższa ocena w przypadku zajęć dla uzdolnionych/rozszerzonych, kursów
 • Wyjazdy – pierwszeństwo dla uczniów z najlepszą frekwencją
 • Staże – pierwszeństwo dla osób z najlepszą frekwencją i średnią ocen

 

 

„Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy”.

 „Pomorskie – dobry kurs na edukację.

Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy”.

 ue

W ramach projektu zaplanowano  zasadnicze zwiększenie kompetencji uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, wypracowanie nowych standardów praktyk w porozumieniu z pracodawcami, programów doradztwa zawodowego oraz języków obcych zawodowych, a także wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w technikum spedycji, technikum geodezji i technikum obsługi turystycznej

 ——————————————————————

loga_unijne_do_publikacji

 

 

 

Wyjazd na Polagre Premiery

 

W ostatnich dniach ferii zimowych uczniowie klasy IV technikum architektury krajobrazu/obsługi turystycznej, pod opieką nauczyciela przedmiotów zawodowych Władysława Andrusieczko, uczestniczyli w wyjeździe branżowym na  Międzynarodowe Targi Mechanizacji Rolnictwa Polagra Premiery 2014 w Poznaniu.  Targi te odbywają się corocznie, aby przedstawić nowinki techniczne związane z mechanizacją w rolnictwie. Uczestnicy wyjazdu zapoznali  się również z nową technologią upraw roślin i hodowlą zwierząt. Wyjazd był sfinansowany ze środków UE w ramach  projektu PO KL  pt. ,,W zawodzie jak ryba w wodzie.  Innym wyjazdem branżowym z tego projektu był udział naszych uczniów w targach turystycznych w Gdańsku.

ue

Działanie realizowane w ramach projektu pn. „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany przez Samorząd Województwa Pomorskiego

————————————————————

 

 

 

Wiedza chłopa warta złota

Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W Łodzierzy –Wiedza chłopa warta złota”

 image016             image015

 

Ponad 200 tyś zł dofinansowania otrzyma Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łodzierzy na projekt ,,Wiedza chłopa warta złota-aktywizacja zawodowa i podwyższenie poziomu wykształcenia uczniów szkoły rolniczej w Łodzierzy”-”

 

Projekt skierowany jest do uczniów naszej