Category: Aktualności

Uczniowie ZSP w Łodzierzy poznają prawa i obowiązki młodocianego pracownika

Dnia 08.09.2021r. odbyło się spotkanie organizacyjno-informacyjne dla nowoprzyjętych uczestników 11-19 Hufca Pracy w Słupsku, uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łodzierzy. Komendant jednostki Piotr Wojciechowski wraz z wychowawcą Anną Mularczyk przedstawił podstawowe wiadomości dotyczące praw i obowiązków młodocianego pracownika.

Foto 1-Pomoc w wypisywaniu dokumentów rekrutacyjnych.

Młodzież dowiedziała się o wymiarze czasu pracy wynikającego z obowiązkowego programu zajęć szkolnych i praktycznych, a także konieczności przestrzegania zasad BHP. W trakcie spotkania omówiono również zasady udzielania urlopów wypoczynkowych, miesięcznego wynagrodzenia przysługującego młodocianemu oraz informacji na temat obowiązkowego prowadzenia dzienniczka praktyk w trzyletnim okresie nauczania.

Foto 2 Spotkanie informacyjne z nowoprzyjętymi uczestnikami

Kadra opiekuńczo-wychowawcza wspomniała także o działającej w hufcu samorządności młodzieży biorącej udział w różnorodnych przedsięwzięciach i inicjatywach. Dodatkowo przedstawiono konkursy wewnątrzhufcowe, wojewódzkie, oraz wydarzenia, które będą realizowane w najbliższych miesiącach.

Foto 3 Spotkanie informacyjne z nowoprzyjętymi uczestnikami


Na zakończenie rozdano uczestnikom informatory dla pracowników młodocianych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz materiały promocyjne w postaci długopisów i smyczy. Spotkanie wzbudziło duże zainteresowanie młodzieży, która nie tylko słuchała, ale przede wszystkim zadawała wiele pytań i brała aktywny udział w dyskusji

    Autor tekstu i zdjęć: Małgorzata Pakos

Nowe komputery w szkole

Szkoła nasza wzbogaciła się o 19 nowych komputerów stacjonarnych do pracowni komputerowej. Komputery służyć będą nie tylko na zajęciach z informatyki, ale również w nauczaniu przedmiotów zawodowych oraz w przeprowadzeniu egzaminów zawodowych w nowej formule.

Nowy sprzęt został zakupiony w ramach powiatowego programu wymiany pracowni komputerowych w szkołach ponadpodstawowych powiatu bytowskiego.  Koszt inwestycji to 51.000 zł .  Zmodernizowano również pracownie komputerową dokonując poprawy funkcjonowania sieci internetowej.

Wyprawka szkolna

Uwaga Rodzice

Uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród wyżej wymienionych niepełnosprawności), posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zostali  objęci rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 20202022

Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla jednego ucznia będzie wynosić:

Dla uczniów Branżowej Szkoły – 390,00 zł

Dla uczniów Technikum – 445,00 zł

Aby skorzystać z dofinansowania należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły do dnia 14.09.2021 r.

Wniosek dostępny jest także w sekretariacie szkoły oraz na www.lodzierz.pl

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu jest faktura VAT, wystawiona imiennie na ucznia, rodzica ucznia, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinnydom dziecka, osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W przypadku wyżej wymienionego oświadczenia należy podać informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022. ( Informacja zawarta jest na druku oświadczenia).

Rozpoczęliśmy rok szkolny

W całej Polsce jak i w naszej szkole zainaugurowaliśmy rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022. Inauguracje rozpoczął dyrektor szkoły Mariusz Treder, który w swoim wystąpieniu życzył uczniom wiary we własne możliwości i osiągnięcie sukcesów w nauce. W trakcie uroczystości dyrektor Mariusz Treder powołał na stanowisko wicedyrektora szkoły panią Magdalenę Wojtowicz, jednocześnie dziękując dotychczasowej wicedyrektor Annie Dominik za pracę na tym stanowisku W uroczystości uczestniczyli rodzice uczniów, grono pedagogiczne oraz młodzież szkolna. Wśród uczestników znalazło się 118 uczniów klas pierwszych , którzy  rozpoczną naukę w naszej szkole..

Poniżej fotorelacja

Wywiadówka

Spotkania rodziców z wychowawcami klas odbędą się 3 września (piątek) o godz. 16.00.

Rozpoczęcie roku szkolnego

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się 1 września (środa) 2021 r. o godz. 9.00 w sali sportowej ZSP w Łodzierzy

Następnie uczniowie udadzą się z wychowawcami do wyznaczonych sal lekcyjnych.
Wszystkich prosimy o zakrywanie nosa i ust maseczką, dezynfekowanie rąk przy wejściu do szkoły oraz o zachowanie bezpiecznej odległości między sobą.

Lista przyjętych -9.08 2021 r.

Lista przyjętych na dzień-9 sierpnia 2021 r.Szkoła dysponuje wolnymi miejscami dla kandydatów !!!

Nazwa profiluIlość wolnych miejsc
Technik spedytor1
Technik żywienia i usług gastronomicznych6
Branżowa Szkoła I stopnia- kucharz0
Branżowa Szkoła I stopnia- sprzedawca1
Branżowa Szkoła I stopnia- klasa wielozawodowa1

Zapytania w sprawie rekrutacji można kierować na e-mail zsp@lodzierz.pl,  telefonicznie pod numerem telefonu 59 857 2409 lub osobiście w sekretariacie szkoły.

Aby zostać uczniem szkoły należy dostarczyć oryginalne świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach testów ósmoklasisty

Uczniowie klas Branżowej Szkoły I stopnia (z wyjątkiem klasy o profilu kucharz z praktykami w szkole) muszą dostarczyć do szkoły zaświadczenie o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

więcej informacji w zakładce REKRUTACJA

Wykaz podręczników

Wykaz podręczników do klasy I w roku szkolnym 2021/22

Sukcesy naszych uczniów

Mimo okresu wakacyjnego miło nam poinformować o sukcesach naszych uczniów. Katarzyna Wereszko uczennica klasy III Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie sprzedawca zdobyła pierwsze miejsce w Wojewódzkim Konkursie o tytuł Absolwenta Roku OHP 2021

W czerwcu nastąpiło również rozstrzygnięcie XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Aktywność – dobry wybór”. W kategorii zaangażowanie indywidualne I miejsce  zajął Nikodem Olijnyk z   klasy II BS I stopnia w zawodzie fryzjer

30 czerwca 2021 roku nastąpiło rozstrzygniecie hufcowego konkursu fotograficznego ,,Moja okolica w obiektywie”. Został on ogłoszony na początku miesiąca i skierowany do uczestników 11-19 Hufca Pracy w Słupsku, a przede wszystkim młodzieży z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łodzierzy.

Zadaniem fotografów było przygotowanie 4 zdjęć odzwierciedlających piękno miasta Miastka. Przesłane zdjęcia miały promować walory architektoniczne, atrakcje turystyczne oraz przyrodnicze. Uczestnicy wykazali się dużą wrażliwością i trafnym okiem. Każde zdjęcie bardzo celnie przedstawiało tematykę konkursu. Do organizatora wpłynęło 40 różnorodnych prac. Jury w składzie kadry wychowawczej hufca postanowiło wyłonić sześciu laureatów. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody w formie odzieży sportowej, które zostały ufundowane przez Pomorską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku. Wszystkie prace można zobaczyć na facebokowym profilu jednostki w postaci filmiku przygotowanego przez uczestniczkę Natalię Kozioł.

Konkurs miał na celu promocję swojego miejsca zamieszkania oraz zachęcenie do rozwijania zainteresowania fotografią, jako jedną z form spędzania wolnego czasu. Laureatkom serdecznie gratulujemy.

Oferta dla Ciebie-rekrutacja 2021 r.

Zapoznaj się z naszą ofertą edukacyjną dla absolwentów szkoły podstawowej na nowy rok szkolny 2021/2022.

Informujemy, że do 21 czerwca 2021 r. uczniowie mogą składać podania o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej.


Dokumenty te można złożyć zarówno w formie papierowej w sekretariacie szkoły wskazanej w pozycji pierwszej na podaniu, bądź w formie elektronicznej (zeskanowane dokumenty można przesłać na skrzynkę e-mail zsp@lodzierz.pl).

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących procesu rekrutacji do szkoły prosimy o kontaktowanie się telefoniczne 59 857 24-09 lub e-mail zsp@lodzierz.pl)