Category: Aktualności

BANKNOTY, MONETY czy KARTA ?

Projekt z NBP

Szkolny Twister

Można już korzystać z naszego szkolnego Twistera, którego znajdziecie przy Audytorium na 1. piętrze

Możecie korzystać z koła do kręcnia, znajdującego się obok lub z wirtualnego na stronie https://www.twister.keller.info.pl/index.php?p=rhy&t=10…

Miłej zabawy na przerwach

Działania promocyjne i edukacyjne

W dniach 20 i 22 września odbyły się spotkania promocyjne i edukacyjne związane z projektem pt ,, Montaż odnawialnych źródeł energii na obiekcie użyteczności publicznej – Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Łodzierzy w celu realizacji zadań edukacyjnych i promocyjnych” w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze

Na spotkaniu promocyjnym przedstawiono założenia projektu oraz jego efekt w postaci instalacji fotowoltaicznej i solarnej, Spotkanie było okazją do podziękowania osobom zaangażowanym w projekt i jego realizacje.

Dyrektor szkoły Mariusz Treder wręczył pamiątkowe dyplomy : Tomaszowi Krauze dyrektorowi Biura Rybackiej Lokalnej Grupie Działania ,,Pojezierze Bytowskie”, Aleksandrowi Szopa prezesowi Zarządu Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego oraz Michałowi Sondejowi właścicielowi firmy ZAXON Smart Energy Management

Z projektem oraz tematyką związaną z działaniem odnawialnych źródeł energii mogła zapoznać się również młodzież naszej szkoły. Na spotkaniu edukacyjnym z młodzieżą nauczyciele ZSOiT w Miastku Józef Kaczmarek i Przemysław Kwiatek zaprezentowali działania urządzeń fotowoltaicznych i solarnych działających od niedawna w  naszej szkole.

W spotkaniu edukacyjnym z młodzieżą uczestniczyła przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku Marta Gajewska-Kaźmierkiewicz kierownik Referatu Kontroli w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Sprzątanie Świata

Uczniowie naszej szkoły z klas pierwszych Branżowej Szkoły I stopnia pod opieką Magdaleny Roszczak opiekunki Koła Wolontariatu w ZSP w Łodzierzy wzięli udział w akcji ,,Sprzątanie Świata”. Uczniowie posprzątali teren przystanku autobusowego i część terenu w Łodzierzy.

Strefy relaksu w naszej szkole

W naszej szkole powstały strefy relaksu dla uczniów. W dwóch częściach korytarzy na pierwszym piętrze uczniowie w czasie przerw międzylekcyjnych będą mogli skorzystać z wygodnych siedzisk pufo-worków Cronen. Dyrekcja szkoły przygotowała jeszcze jedną niespodzianke dla uczniów, którą poznacie w niedługim czasie

Fotowoltaika i solary

Zakończyły się w naszej szkole prace związane z modernizacją instalacji solarnej i montażem instlacji fotowoltaicznej. Prace te ukończono dzięki wsparciu finansowym projektu pt ,, Montaż odnawialnych źródeł energii na obiekcie użyteczności publicznej – Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Łodzierzy w celu realizacji zadań edukacyjnych i promocyjnych”

Projekt ten powstał w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Projekt powstał przy współpracy Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego i Rybackiej Lokalnej Grupy Działania ,,Pojezierze Bytowskie”. Dzięki powstałej instlacji fotowoltaicznej szkoła obniży swoje koszty związane z zużyciem energi elektrycznej , a zmodernizowana sieć solarna pozwoli na czerpanie ciepłej wody z promieni słonecznych.

Wizyta księdza biskupa

W poniedziałek 11 września w naszej szkole gościł Jego Ekscelencja biskup dr Zbigniew Zieliński. Ordynariusz Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Ksiądz biskup spotkał się z dyrekcja szkoły, gdzie omówiono m.in. sprawy dotyczące katechezy w szkole.

W programie wizyty znalazło się również zwiedzenie szkoły podczas której zapoznano się z bazą dydaktyczną szkoły i kierunkami kształcenia. W trakcie zwiedzania nasz gość rozmawiał z młodzieżą szkolną i nauczycielami. Wizyta gościa odbyła się w ramach wizytacji parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Miastku

Wywiadówka-14.09 2023 r.

Spotkanie rodziców klas pierwszych z wychowawcami klas-14.09 2023 r. (czwartek) godz. 16.00

godz. 16.00-spotkanie rodziców z dyrekcją szkoły (sala nr 6)

godz. 16.20- spotkanie rodziców z wychowawcami klasy

Nazwa oddziałuWychowawcasala
1 TECHNIKUM Stefan Stankiewicz5
1 SPRZEDAWCA-WZWAgnieszka Zwiewka2
1 WZW ASławomir Petryna7
1 KUCHARZ-WZWKatarzyna Czekała4
1 WZW BDariusz Matuszkiewicz14

Rozpoczęliśmy rok szkolny

  W całej Polsce jak również w naszej szkole tym razem 4 września  zainaugurowaliśmy rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024. Inauguracje rozpoczął dyrektor szkoły Mariusz Treder, który w swoim wystąpieniu życzył uczniom wiary we własne możliwości i osiągnięcie sukcesów w nauce.

Na uroczystej inauguracji gościliśmy przedstawicieli instytucji i firm, z którymi szkoła współpracuje i  realizuje wspólnie różnego rodzaju przedsięwzięcia.

W uroczystości uczestniczyli: Aleksander Szopa radny Powiatu Bytowskiego, prezes Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego, które to Miasteckie Towarzystwo Gospodarczego realizuje  projekt podłączenia naszej szkoły do instalacji fotowoltaicznej

Wśród zaproszonych gości był  prezes Zarządu firmy ,,Franklin”, Spedycja, Transport, Magazynowanie Zbigniew Dróżdz. Z spedycyjną firmą ,,Franklin” współpracujemy przy wspólnych przedsięwzięciach dotyczących kształcenia naszych uczniów w technikum spedycyjnym.

Wśród gości był również Komendant Hufca Pracy w Słupsku Piotr Wojciechowski, który realizuje w naszej szkole wiele projektów edukacyjnych skierowanych do uczniów branżowej szkoły I stopnia

Wśród uczestników uroczystości  znalazło się 140 uczniów klas pierwszych , którzy  rozpoczną naukę w naszej szkole w klasie technikalnej (technikum spedycji, technikum żywienia i usług gastronomicznych) i czterech klasach branżowej szkoły I stopnia w zawodach: kucharz, piekarz, sprzedawca, elektryk, fryzjer, mechanik samochodowy, stolarz, murarz, monter zabudowy i rolnik

Wyprawka szkolna

Uwaga Rodzice

Uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród wyżej wymienionych niepełnosprawności), posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zostali  objęci rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 20232025

Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla jednego ucznia będzie wynosić:

Dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia – 390,00 zł

Dla uczniów Technikum – 445,00 zł

Aby skorzystać z dofinansowania należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły do dnia 15.09.2023 r.

Wniosek dostępny jest także w sekretariacie szkoły oraz na www.lodzierz.pl

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu jest faktura VAT, wystawiona imiennie na ucznia, rodzica ucznia, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka, osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.