Category: Kompetentni na starcie-projekt unijny

Zajęcia unijne-zwrot kosztów dojazdu-zmiana wniosków

baner-fundusze-europejskie

UWAGA- Nowe wnioski o dofinansowanie kosztów przejazdu na zajęcia unijne- wnioski należy składać do 21.12. 2017 r. Wnioski składamy kwartalnie

Osoby, które uczestniczą w zajęciach unijnych z matematyki, informatyki, języków obcych, doradztwa zawodowego w ramach projektu, ,,Kompetentni na starcie” a chcialiby otrzymywać zwrot kosztów dojazdu proszeni są o kontakt z dyrektorem szkoły.

Aby otrzymać pieniądze na dojazdy należy pobrać pliki : z regulaminem i wnioskiem o dofinansowanie na dojazdy. Wypełnione wnioski należy dostarczyć do dyrektora lub sekretariatu szkoły.

Wszelkich informacji udziela dyrektor szkoły

Regulamin zwrotu kosztów przejazdu dla uczniów dojeżdżających na zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu pn. _KNS_

Załącznik nr 1 WNIOSEK o zwrot kosztów przejazdu

Załącznik nr 2 Oświadczenie osoby dowożącej o dowożeniu uczestnika projektu w miesiącu

Załącznik nr 3 Oświadczenie potwierdzające konieczność dojeżdżania bycia dowożonym samochodem prywatnym (własnym)

Załącznik nr 4 Oświadczenie potwierdzające konieczność dojeżdżania bycia dowożonym samochodem prywatnym (użyczonym)

Załącznik nr 5 Oświadczenie o użyczeniu samochodu Regulamin zwrotu kosztów przejazdu dla uczniów dojeżdżających na zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu pn. _KNS_

 

 

Kompetentni na starcie-informacje

zestawienie_logotypow_-_logotypy_moga_byc_umieszczone_np-2

 

logotyo_unii_europejskiej_-_znak_musi_byc_widoczny_w_mom-1Powiat Bytowski realizuję projekt „Kompetentni na starcie”, który finansowany jest

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu to  1 969 428,00 zł, w tym dofinansowanie to 1 870 956,60 zł.

Projekt skierowany jest do 535 uczniów i 82 nauczycieli ze wszystkich szkół dla których Powiat Bytowski jest organem prowadzącym.

Celem projektu jest poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach Powiatu Bytowskiego, zwiększająca szanse uczniów na rynku pracy.

Cele szczegółowe projektu to:

 1. zwiększenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy wśród minimum 90 % uczniów objętych wsparciem (w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych),
 2. zwiększenie skuteczności doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 3. podniesienie wiedzy i kompetencji wśród minimum 90 % nauczycieli objętych wsparciem
  w zakresie stosowania narzędzi TIK i technik motywacyjnych w pracy dydaktycznej (działania uwzględniające potrzeby i możliwości uczniów).

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy wsparciem zostanie objętych 60 uczniów
i  14 nauczycieli.

Działania zaplanowane przez organ prowadzący szkoły wynikają z diagnozy sformułowanej
na podstawie analizy indywidualnej sytuacji szkoły uwzględniającej dydaktyczne, wychowawcze
i opiekuńcze potrzeby rozwojowe uczniów, nauczycieli (w tym nauczycieli – doradców zawodowych), psychologów i pedagogów.

W trakcie realizacji projektu uczniowie szkoły będą mogli wziąć udział w:

 • zajęciach z matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego, informatyki,
 • warsztatach grupowych i indywidualnych z doradztwa edukacyjno-zawodowego, wizytach
  w zakładach pracy, wizytach w PUP.

W trakcie realizacji projektu nauczyciele szkół będą mogli wziąć udział w:

 • kursach warsztatowych z zakresu korzystania i włączenia TIK (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne) do nauczania przedmiotowego,
 • kursie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach,

Najważniejszym efektem projektu jest uzyskanie przez uczniów lepszych wyników w nauce
co trwale zwiększy ich szanse na rynku pracy. Ponadto nauczyciele zdobędą kwalifikacje
i kompetencje, które będą wykorzystywali w pracy dydaktycznej po zakończeniu projektu.

EFEKTY PROJEKTU – WSKAŹNIKI:

Nazwa wskaźnika Wartość docelowa
WSKAŹNIK PRODKTU Kobiety Mężczyźni Ogółem
Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w Programie 284 251 535
Liczba nauczycieli objętych wsparciem w Programie 60 22 82
Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach Programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych 0 0 7
WSKAŹNIKI HORYZONTALNE
Liczba osób objętych szkoleniami/ doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych 60 22 82
WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO
Liczba uczniów szkół, którzy uzyskali kompetencje kluczowe po opuszczeniu Programu 255 227 482
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu Programu 54 20 74
Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych 0 0 7

 

W ramach projektu zaplanowano zakup 16 przenośnych komputerów z oprogramowaniem oraz infrastrukturę sieciowo-usługową.

Wszystkie zajęcia zaplanowane w ramach projektu prowadzone są przy wykorzystaniu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych tzw. TIK.

 

Projekt „Kompetentni na starcie” realizowany jest od 1 sierpnia 2016 r. do 30 czerwca 2018 r.

zestawienie_logotypow_-_logotypy_moga_byc_umieszczone_np-2

 

,,Kompetentni na starcie”

fundusze_europejskie_bialecertyfikatyPowiat bytowski otrzymał dofinansowanie projektu pn. „Kompetentni na starcie” w ramach Działania 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej, w wysokości 1 870 956,60 zł, który będzie realizowany w latach 2016-2018.

Projekt przewiduje zajęcia pozalekcyjne również w naszej szkole m.in: zajęcia z matematyki, informatyki, języka angielskiego i języka niemieckiego. Prowadzone będą również zajęcia z doradztwa zawodowego w tym wyjazdy studyjne do różnego rodzaju instytucji.