Archive for: Listopad 2020

Informacja dla pracodawców-praktyki mlodocianych pracowników

Od 30 listopada 2020 r. przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Rozwiązania te przewiduje podpisane 24 listopada przez ministra edukacji nauki rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie wchodzi w życie 30 listopada 2020 

Zdalne nauczanie-nowe wytyczne

Stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r. – poza pewnymi wyjątkami. Już od 30 listopada 2020 r. będzie można prowadzić praktyczną naukę zawodu w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

Od 30 listopada 2020 r. mogą być prowadzone zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.

Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Rozwiązania te przewiduje podpisane 24 listopada przez ministra edukacji nauki rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie wchodzi w życie 30 listopada 2020 r.

Pomoc świąteczna-wnioski !!

działInformujemy, iż ostateczny termin składania  wniosków o pomoc świąteczną upływa 06.12. 2020 r.

wniosek

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Dnia 18.11.2020 uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łodzierzy ( klasy  II BS I stopnia w zawodzie sprzedawca w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości wzięli udział w wydarzeniu – Pomorskie Dni Przedsiębiorczości – Event Power 2 Work.


Spotkanie odbyło się w formule on line i składało się z trzech bloków tematycznych:
1.Emocje, relacje, współpraca gdzie głos zabrali:
– Przemysław Staroń, który przedstawił w jaki sposób można wykorzystać media społecznościowe w polskiej edukacji
oraz
– Michał Zawadka, który przedstawił wpływ naszych emocji na nasze życie i  sposób komunikowania się z innymi ludźmi.
2.  Umiejętność cyfrowa w ramach którego wystąpili:
–  Michał Kowalczyk , uświadomił młodzieży jak ważną w życiu umiejętnością jest znajomość różnych programów komputerowych
oraz
– Michał Matysiak, przedstawił sposób w jaki można wejść na rynek ze swoimi pomysłami.
3.  Myślenie krytyczne i uczenie się swoimi doświadczeniami podzielili się:
– Adam Drzewicki, który przedstawił sposób wykorzystania internetowych kanałów dystrybucji w prowadzeniu działalności gospodarczej,
oraz
– Piotr Bucki, uświadomił młodzieży że każdą zdobytą wiedzę należy wielokrotnie zweryfikować biorąc pod uwagę tylko wiarygodne źródła.
   Spotkanie okazało się bardzo owocne. Uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób wykorzystać media społecznościowe, kreatywność  i osiągniętą wiedzę w budowaniu własnej przyszłości.

Hubert otrzymał stypendium premiera

Hubert Bachman z klasy II technikum spedycji został stypendystą Prezesa Rady Ministrów. Hubert  znalazł się wśród najlepszych uczniów z województwa pomorskiego, którym przyznano stypendium. Aby zostać stypendystą premiera trzeba było spełnić jedno z dwóch kryteriów. Być najlepszym uczniem w szkole, z najwyższą średnią  bądź wykazać się szczególnymi osiągnięciami, lokatami w konkursach przedmiotowych i dobrymi wynikami z przedmiotów obowiązkowych. Gratulujemy

zobacz artykuł na portalu miastko.naszemiasto ( Dziennik Bałtycki) https://miastko.naszemiasto.pl/uczen-zsp-w-lodzierzy-hubert-bachman-ze-stypendium-premiera/ar/c5-8001997

Mój wymarzony zawód-konkurs foto

Biblioteka ZSP w Łodzierzy zaprasza wszystkich uczniów do udziału w konkursie fotograficznym na projekt kalendarza 2021 pt. „MÓJ WYMARZONY ZAWÓD”

REGULAMIN KONKURSU

I.       CELE KONKURSU:

• Zwizualizowanie zawodu, w którym uczeń się kształci

•  Prezentacja twórczości uczniów

• Kształtowanie właściwego stosunku do rozwoju zawodowego

• Promocja kształcenie zawodowego

• Pobudzanie wyobraźni i kreatywności

• Rozpowszechnienie idei fotografowania jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu

•Wyłonienie najciekawszych prac konkursowych

II. ORGANIZATOR KONKURSU:

 Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku  oraz 11-19 Hufiec Pracy w Słupsku.

III. TERMIN KONKURSU: 

Rozstrzygnięcie zmagań odbędzie się w 11-19 Hufcu Pracy – 04 grudnia 2020 roku.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:

•        Konkurs jest skierowany do wszystkich uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łodzierzy.

•        Warunkiem udziału jest nadesłanie 12 zdjęć obrazujących czynności wykonywane na zajęciach praktycznych. Zdjęcia mają dotyczyć zawodów, w których kształcą się uczniowie.  Powinny być dobrej jakości, z zachowaniem zasad obowiązujących  na zajęciach praktycznych (odpowiedni strój roboczy, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, rękawice, fartuch, maseczki itd.)

Wykonane  i zapisane zdjęcia na płytce CD ROM lub pendrive należy dostarczyć do biblioteki do 12.11.2020 roku. Do każdego zdjęcia należy dołączyć informację z hasłem lub tytułem przewodnim na temat wykonywanych prac i danego zawodu.

• Projekt zdjęć może być przygotowywany przez zespoły dwuosobowe.

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać w bibliotece ZSP w Łodzierzy. Dla zwycięzców czekają nagrody rzeczowe ufundowane przez Pomorską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku  oraz 11-19 Hufiec Pracy w Słupsku..