Archive for: Listopad 2018

Sylwia dostała stypendium premiera

Sylwia Kryczka z klasy IV technikum spedycji  została stypendystką Prezesa Rady Ministrów. Sylwia znalazła się wśród 211 najlepszych uczniów z województwa pomorskiego, którym przyznano stypendium. Aby zostać stypendystą premiera trzeba było spełnić jedno z dwóch kryteriów. Być najlepszym uczniem w szkole, z najwyższą średnią ze świadectwem z wyróżnieniem (średnia 4,75) bądź wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wyniki co najmniej dobre. Uroczystość wręczania stypendiów odbyła się 28 listopada br. w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

 

 

,,Nie jest za późno”

27 listopada uczniowie naszej szkoły po raz szesnasty wzięli udział w Konkursie Teatralnym p.h. „O jeden krok za daleko…” Grupa teatralna Bagałan w składzie: Tomasz Wcisło, Emilia Ramczyk, Paweł Bukowski, Wojciech Boczek, Anna Ludwichowska, Albert Bloch, Katarzyna Białek przedstawiła spektakl p.t. „Nie jest za późno!”, który porusza problem tolerancji wobec osób chorych na AIDS oraz ukazuje skutki niewłaściwych wyborów. Uczniowie naszej szkoły zajęli II miejsce! Opiekunem grupy jest Beata Grzybowska.

Polityka Bezpieczęństwa Informacji

ZSP Łodzierz  Polityka Bezpieczeństwa Informacji- 

 

 

Polityka prywatności-RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI-ściągnij

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy szanuje prywatność oraz dokłada szczególnej staranności w ochronie danych osobowych. Z tej przyczyny każda korespondencja kierowana do nas, w tym drogą elektroniczną poprzez e-mail, podlega naszej Polityce Ochrony Danych Osobowych oraz niniejszej Polityce Prywatności. Dokumenty te dotyczą także użytkowników strony www.lodzierz.pl. Zależy nam, aby każdy, kto odwiedza naszą witrynę, lub kieruje do nas korespondencje, dokładnie wiedział, jak może chronić swoją prywatność. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych.  W przypadku wątpliwości co do zakresu i celu przetwarzania Twoich danych osobowych, oraz praw, które Ci w związku z tym przysługują, prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności lub o kontakt pod adresem e-mail: iod@epomerania.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej.

Korzystając ze strony www.lodzierz.pl, kierując do nas korespondencję, w tym korespondencję elektroniczną akceptujesz zasady niniejszej Polityki Prywatności.

Twoje dane osobowe gromadzimy:

 • 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w tym w celu promowania działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności ucznia, a także w celu zapewnienia udziału w zajęciach dodatkowych, żywienia uczniów;
 • 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych placówki w celu wykonania obowiązków prawnych nałożonych art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59) takich, jak prowadzenie ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania, realizacja procesu nauczania, prowadzenie dziennika lekcyjnego, prowadzenie zadań z zakresu opieki pielęgniarskiej, żywienie uczniów, prowadzenie zajęć dodatkowych;
 • 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez placówkę, w tym w związku ze stosowaniem monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników i mienia placówki, prowadzeniem prac konserwatorskich i napraw infrastruktury informatycznej;
 • 9 ust. 2 lit. h RODO w celu świadczenia opieki pielęgniarskiej i profilaktyki zdrowia uczniów, prowadzenia ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania, realizacji procesu nauczania, realizacji zadań z zakresu BHP;
 • w celu udziału w procesie zatrudnienia do pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy, na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • zawarcia i wykonywania umowy o pracę, w tym w związku z obowiązkiem spełnienia przez Pracodawcę obowiązków związanych z zatrudnieniem pracowników (m.in. obowiązków związanych z zabezpieczeniem społecznym i obowiązków podatkowych);
 • wykonywaniem przez Pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy i innych przepisów szczegółowych, w tym związanych z naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń, przyznawaniem świadczeń socjalnych, realizacją świadczeń związanych z opieką medyczną, benefitów, podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, w ramach komunikacji z pracownikami i współpracownikami Pracodawcy;
 • prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Pracodawcę powiązanego z realizacją powyższych celów dotyczących zatrudnienia, nie wynikających jednak wprost z umowy o pracę ani z przepisów prawa;
 • innym niż wymienione powyżej, na które została wyrażona przez Panią/Pana zgoda.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Dane osobowe pracowników przechowywane będą maksymalnie przez okres wynikający z przepisów prawa w szczególności prawa pracy, prawa ubezpieczeniowego i prawa podatkowego, a uczniów będą przechowywane co najmniej do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do placówki lub do czasu wycofania zgody, zgłoszenia sprzeciwu, a w każdym razie przez okres wskazany przepisami związanymi z wypełnianiem obowiązku prawnego przez placówkę.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora danych, podmioty uprawnione przepisami prawa (sądy i organy ścigania, inne), podmioty upoważnione przez Państwa.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane przekazane przez Państwa  nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim z wyłączeniem instytucji upoważnionych z mocy przepisów prawa oraz podmiotów z którymi Administrator danych zawarł umowę powierzenia celem wykonania usług.

Wszelkie dane gromadzimy na dwa sposoby:

 • Informacje podawane dobrowolnie przez Ciebie, podczas wysyłania do nas korespondencji, w tym w formie listów elektronicznych, podczas rozmowy telefonicznej lub bezpośredniej, poprzez wypełnienie formularza na naszej stronie internetowej;
 • Informacje uzyskiwane podczas korzystania z naszej strony internetowej – wśród nich mogą być:

Informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP oraz tzw. pliki cookies.

– Adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP. Na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią.

– Pliki cookies (tzw. ciasteczka) – niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.).

Używamy ciasteczek, aby:

– ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny – pliki cookies rozpoznają urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlają stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

– tworzyć anonimowe statystyki strony www – dzięki temu możemy lepiej poznać oczekiwania naszych użytkowników i rozwijać stronę tak, by była on jeszcze bardziej przyjazna.

Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na komputerze czy smartfonie użytkownika, jednak internauci mogą samodzielnie zarządzać ciasteczkami, w tym zablokować te pliki. Wystarczy wybrać w przeglądarce opcję odrzucania ciasteczek, ale wtedy niektóre funkcje naszej strony www mogą nie działać poprawnie.

Przestrzegamy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Zdajemy sobie sprawę, że ponosimy odpowiedzialność za ochronę danych powierzonych nam przez użytkowników. Kwestie bezpieczeństwa traktujemy niezwykle poważnie. Dlatego dokładamy starań, aby chronić Twoje dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Stosujemy m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwer, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w Polityce Prywatności.

O spedycji w teorii i w praktyce

W naszej szkole gościliśmy Dominikę Król kierownika spedycji w firmie ,,Franklin” z Miastka. Zaproszony gość zaprezentował z wykorzystaniem programów komputerowych z zakresu spedycji i transportu jak wygląda praca spedytora na co dzień.  W niezwykle energicznie przeprowadzonych zajęciach pokazowych udział wzięli uczniowie klasy trzeciej i czwartej technikum spedycji. Prowadząca przekazała szereg bardzo cennych uwag i przykładów ze swojej ponad 12 letniej kariery zawodowej. Pokazała jak połączyć wiedzę teoretyczną z praktyczną. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach współpracy z spedycyjną firmą ,,Franklin”. Już dziś planujemy kolejne przedsięwzięcia, o których na pewno usłyszycie wkrótce.

Półfinały województwa w tenisie stołowym

23 listopada br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy rozegrano Półfinały Województwa Pomorskiego w drużynowym tenisie stołowych chłopców i dziewcząt z udziałem reprezentacji z: Zespołu Szkół Ekonomiczn-Usługowych w Bytowie, I Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku, II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku , Zespółu Szkół Agrobiznesu w Człuchowie i gospodarzy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy.

 

 

LP Szkoła 1 2 3 PKT Miejsce
1.  ZSEU Bytów 3:0 3:1 I
2. ZSA Człuchów 0:3 1:3 III
3. II LO Słupsk 1:3 3:1 II

    Kolejność końcowa  (kategoria dziewcząt):

 1. miejsce Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Bytowie
 2. miejsce II Liceum Ogólnokształcące w Słupsku
 3. miejsce Zespół Szkół Agrobiznesu w Człuchowie
LP Szkoła 1 2 3 PKT Miejsce
1.  I LO Słupsk 3:1 1:3 II
2. ZSA Człuchów 1:3 0:3 III
3. ZSP Łodzierz 3:1 3:0 I

Kolejność końcowa (Kategoria chłopców):

 1. miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy
 2. miejsce I Liceum Ogólnokształcące w Słupsku
 3. miejsce Zespół Szkół Agrobiznesu w Człuchowie

Zagrają w finale województwa

Reprezentacja naszej szkoły w składzie Konrad Rynkowski i Krystian Tomczak  (Tomasz Muzioł -rezerwowy)pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego Dariusza Matuszkiewicza zajęła I miejsce Półfinale Wojewódzkiej Licealiady w Drużynowym Tenisie Stołowym chłopców w Łodzierzy. Nasza reprezentacja pokonała drużynę I Liceum Ogólnokształcące w Słupsku 3:1 i drużynę  Zespółu Szkół Agrobiznesu w Człuchowie 3:0. Nasza drużyna awansowała do finału wojewódzkiego , który odbędzie się 04.12 2018 r. w Miechucinie k.Kartuz. Gratulujemy!

Academica w bibliotece w Łodzierzy

      Zasoby Biblioteki Narodowej są już dostępne online bez ograniczeń w naszej bibliotece szkolnej. Istnieje możliwość rezerwacji publikacji na dowolny termin. Prace chronione prawem autorskim są również udostępniane na terminalu bibliotecznym.

      Głównym celem systemu Academica jest zastąpienie tradycyjnej formy wypożyczeń międzybibliotecznych wypożyczalnią publikacji w formie cyfrowej. Dzięki systemowi rezerwacji, możliwe jest zaplanowanie przez czytelnika terminu swojej pracy na terminalu w naszej bibliotece szkolnej. Academica pozwala na dostęp do kilkuset tysięcy pełnotekstowych publikacji naukowych – monografii, podręczników, skryptów, artykułów oraz całych numerów czasopism. Zasób zbiorów dostępnych w systemie powiększa się każdego dnia.

          Warto sprawdzić jak ogromne możliwości wyszukiwania i dostępu do wiedzy daje system Academica zainstalowany w bibliotece ZSP w Łodzierzy. Serdecznie zapraszam do systematycznego korzystania z naszej Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych. Idźmy z duchem czasu.

Matura z OPERONEM

W dniach od 20 do 23 listopada 2018 r. odbędzie się próbny egzamin maturalny dla tegorocznych maturzystów. Próbne egzaminy odbywać się będą w sali nr 25.

Przedmiot Data Godzina rozpoczęcia Czas trwania egzaminu
Język polski 20.11 br. (wtorek) 9.00 170 min.
Matematyka 21.11 br. (środa) 9.00 170 min.
Język angielski 22.11 br. (czwartek) 9.00 120 min.
Przedmiot dodatkowy  23.11 br. (piątek)  9.00

Akcja Samorządu Szkolnego

Samorząd Szkolny ZSP w Łodzierzy włączył się w akcje-WIELKA ZBIÓRKA MATERIAŁÓW PLASTYCZNYCH DLA DZIECI Z ODDZIAŁÓW ONKOLOGICZNYCH

Cel starań jest prosty – sprawić, aby święta stały się wyjątkowe dla chorych dzieci, które muszą spędzać ten czas w szpitalach. Święta to czas oczekiwania, radości i prezentów, ale nie wszystkie dzieciaki w tym roku spędzą je w domu. Są też takie, które będą musiały zostać na oddziale hematologii i onkologii. Ale my możemy rozświetlić im ten czas 

Co zbieramy
Zbieramy słodycze, maskotki, kredki, malowanki oraz gry i zabawki edukacyjne. Maskotki, gry i zabawki nie mogą być używane. Chcemy, aby każde obdarowane dziecko miało w miarę podobny upominek.

Jak przeprowadzić zbiórkę
TY o tym decydujesz. Możesz przeprowadzić koleżeńską zbiórkę wśród rodziny i znajomych, postawić kosz na zbiórkę w miejscu swojej pracy, przeprowadzić zbiórkę na mieście lub podczas jakiejś imprezy. Decyzja należy do Ciebie.

W jakim terminie
Zbiórkę rozpoczynamy od  7 listopada, a skończymy 10 grudnia tak, aby pozostał czas na przetransportowanie prezentów  zapakowanie i przekazanie dzieciom

Wszelkich informacji na ten temat udziela opiekun Samorządu Szkolnego Joanna Treder.