Category: Ogłoszenia

Szczepienia w Łodzierzy

W naszej szkole powstaje punkt szczepień. Dla wszystkich chętnych uczniów i innych zainteresowanych. Szczepienia będą wykonywane w dniu 24 września br (piątek),. w godzinach  8.30-9.30 w gabinecie profilaktyki

Osoby, które nie będą mogły się  przybyć w dniu 24 września będą miały możliwość zaszczepienia się dzień wcześniej tj. 23 września (czwartek) w internacie ZSOiT w Miastku w godz. 10.00-12.00

Do szczepień konieczne jest wypełnienie kwestionariusza wstępnego wywiadu przesiewowego, który należy mieć ze sobą w dzień szczepienia.

Poniżej kwestionariusz szczepienia

Wyprawka szkolna

Uwaga Rodzice

Uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród wyżej wymienionych niepełnosprawności), posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zostali  objęci rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 20202022

Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla jednego ucznia będzie wynosić:

Dla uczniów Branżowej Szkoły – 390,00 zł

Dla uczniów Technikum – 445,00 zł

Aby skorzystać z dofinansowania należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły do dnia 14.09.2021 r.

Wniosek dostępny jest także w sekretariacie szkoły oraz na www.lodzierz.pl

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu jest faktura VAT, wystawiona imiennie na ucznia, rodzica ucznia, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinnydom dziecka, osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W przypadku wyżej wymienionego oświadczenia należy podać informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022. ( Informacja zawarta jest na druku oświadczenia).

Wywiadówka

Spotkania rodziców z wychowawcami klas odbędą się 3 września (piątek) o godz. 16.00.

Rozpoczęcie roku szkolnego

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się 1 września (środa) 2021 r. o godz. 9.00 w sali sportowej ZSP w Łodzierzy

Następnie uczniowie udadzą się z wychowawcami do wyznaczonych sal lekcyjnych.
Wszystkich prosimy o zakrywanie nosa i ust maseczką, dezynfekowanie rąk przy wejściu do szkoły oraz o zachowanie bezpiecznej odległości między sobą.

Lista przyjętych -9.08 2021 r.

Lista przyjętych na dzień-9 sierpnia 2021 r.Szkoła dysponuje wolnymi miejscami dla kandydatów !!!

Nazwa profiluIlość wolnych miejsc
Technik spedytor1
Technik żywienia i usług gastronomicznych6
Branżowa Szkoła I stopnia- kucharz0
Branżowa Szkoła I stopnia- sprzedawca1
Branżowa Szkoła I stopnia- klasa wielozawodowa1

Zapytania w sprawie rekrutacji można kierować na e-mail zsp@lodzierz.pl,  telefonicznie pod numerem telefonu 59 857 2409 lub osobiście w sekretariacie szkoły.

Aby zostać uczniem szkoły należy dostarczyć oryginalne świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach testów ósmoklasisty

Uczniowie klas Branżowej Szkoły I stopnia (z wyjątkiem klasy o profilu kucharz z praktykami w szkole) muszą dostarczyć do szkoły zaświadczenie o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

więcej informacji w zakładce REKRUTACJA

Wykaz podręczników

Wykaz podręczników do klasy I w roku szkolnym 2021/22

Egzaminy poprawkowe przedmiotowe

EGZAMINY  POPRAWKOWE (PRZEDMIOTOWE) – 24.08.2021 r.

Godz. 9:00

Nazwa przedmiotuData egzaminuSkład komisji
matematyka
sala nr 7    
24.08.2021 r.Anna Dominik – przewodniczący
Joanna Ginter – egzaminator
Joanna Treder – egzaminator
informatyka
sala nr 4    
24.08.2021 r.Anna Dominik – przewodniczący
Joanna Ginter – egzaminator
Joanna Treder – egzaminator
j. angielski
sala nr 9
24.08.2021 r.Anna Dominik – przewodniczący
Aleksandra Stankiewicz – egzaminator
Sławomir Petryna  – egzaminator
Zarządzanie działalnością transportową i spedycyjną
sala nr 5
24.08.2021 r.Jacek Gocoł – przewodniczący
Stefan Stankiewicz – egzaminator
Anna Dominik  – członek komisji

EGZAMINY  POPRAWKOWE (PRZEDMIOTOWE) – 25.08.2021 r.

Godz. 9:00

język polski
sala nr 16
25.08.2021 r.Anna Dominik – przewodniczący
Beata Grzybowska – egzaminator
Magdalena Radziszewska  – członek komisji
towar jako przedmiot handlu
sala nr 4
25.08.2021 r.Anna Dominik – przewodniczący
Aleksandra Rutecka – egzaminator
Magdalena Roszczak  – członek komisji
bezpieczeństwo i higiena pracy
sala nr 5
25.08.2021 r.Jacek Gocoł – przewodniczący
Stefan Stankiewicz – egzaminator
Anna Dominik  – członek komisji
podstawy logistyki i magazynowania
sala nr 5
25.08.2021 r.Jacek Gocoł – przewodniczący
Stefan Stankiewicz – egzaminator
Anna Dominik  – członek komisji
język niemiecki  
sala nr 1
25.08.2021 r.Anna Dominik – przewodniczący
Marzena Wójtowicz  – egzaminator  
Agnieszka Zwiewka – egzaminator  
technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
sala nr 3  
25.08.2021 r.Jacek Gocoł – przewodniczący
Alicja Stoltmann -egzaminator
Agnieszka Warsińska – członek komisji
Katarzyna Czekała – członek komisji

Egzaminy poprawkowe maturalne !

Egzamin poprawkowy maturalny odbędzie się 24 sierpnia 2021 r. (wtorek) godz. 9.00

Podania o egzamin poprawkowy należy składać do 12 lipca 2021r.

 

Komisja w składzie:

M.Batruch-Przewodniczący

J.Haręża-członek komisji

nauczyciel.–ZSOIT Miastko

Lista kandydatów-22 lipca 2021 r.

Lista kandydatów-22 lipca 2021 r.

Jeżeli chcesz sprawdzić wyniki rekrutacji na dzień 22 lipca 2021 roku wejdż na poniższy adres:

Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół znajdują się na tablicy ogloszeń w szkole

Szkoła dysponuje wolnymi miejscami dla kandydatów !!!

Nazwa profiluIlość wolnych miejscPróg punktowy
Technik spedytor 447
Technik żywienia i usług gastronomicznych 747
Branżowa Szkoła I stopnia- kucharz 01
Branżowa Szkoła I stopnia- sprzedawca 21
Branżowa Szkoła I stopnia- klasa wielozawodowa 41

Aby zostać uczniem szkoły należy dostarczyć oryginalne świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach testów ósmoklasistów

Zapytania w sprawie rekrutacji można kierować na e-mail zsp@lodzierz.pl,  telefonicznie pod numerem telefonu 59 857 2409 lub osobiście w sekretariacie szkoły.

Uczniowie klas Branżowej Szkoły I stopnia (z wyjątkiem klasy o profilu kucharz z praktykami w szkole) muszą dostarczyć do szkoły zaświadczenie o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły -2 sierpnia godz. 10.00 

więcej informacji w zakładce REKRUTACJA

Zakończenie roku szkolnego

Uroczystość zakończenia roku szkolnego odbędzie się 25.06 2021 r. (piątek) godz. 9.00