Category: Ogłoszenia

Zmiana planu lekcji-od 15.01 2024 r.

Od 15 stycznia 2024 r. nastąpią zmiany w planie lekcji.

Nowy plan dostępny jest w Librusie lub na szkolnej www w zakładce PLAN LEKCJI

.

Biblioteka Publiczna zaprasza

Wywiadówka-29.11 2023 r.

Spotkanie rodziców wszystkich klas z wychowawcami –29.11 2023 r. (środa) godz. 16.00

Pomoc świąteczna-wnioski !!

działInformujemy, iż ostateczny termin składania  wniosków o pomoc świąteczną upływa 30 11 2023 r.

 

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024 odbędzie się 4 września (poniedziałek) 2023 r. o godz. 8.30 w sali sportowej ZSP w Łodzierzy

Następnie uczniowie udadzą się z wychowawcami do wyznaczonych sal lekcyjnych.

Wyprawka szkolna

Uwaga Rodzice

Uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród wyżej wymienionych niepełnosprawności), posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zostali  objęci rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 20232025

Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla jednego ucznia będzie wynosić:

Dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia – 390,00 zł

Dla uczniów Technikum – 445,00 zł

Aby skorzystać z dofinansowania należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły do dnia 15.09.2023 r.

Wniosek dostępny jest także w sekretariacie szkoły oraz na www.lodzierz.pl

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu jest faktura VAT, wystawiona imiennie na ucznia, rodzica ucznia, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka, osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Lista przyjętych -4.08 2023 r.

Lista przyjętych na dzień-4 sierpnia 2023 r.Szkoła dysponuje wolnymi miejscami dla kandydatów !!! (stan na dzień 4.08 2023 r.)

Nazwa profilu ilość wolnych miejsc
Technik spedytor1
Technik żywienia i usług gastronomicznych1
Branżowa Szkoła I stopnia- kucharz0
Branżowa Szkoła I stopnia- sprzedawca1
Branżowa Szkoła I stopnia- klasa wielozawodowa3

Zapytania w sprawie rekrutacji można kierować na e-mail zsp@lodzierz.pl,  telefonicznie pod numerem telefonu 59 857 2409 lub osobiście w sekretariacie szkoły.

Aby zostać uczniem szkoły należy dostarczyć oryginalne świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach testów ósmoklasisty

Uczniowie klas Branżowej Szkoły I stopnia (z wyjątkiem klasy o profilu kucharz z praktykami w szkole) muszą dostarczyć do szkoły zaświadczenie o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

więcej informacji w zakładce REKRUTACJA

Lista kandydatów-19 lipca 2023 r.

Lista kandydatów-19 lipca 2023 r.

Jeżeli chcesz sprawdzić wyniki rekrutacji na dzień 19 lipca 2023 roku wejdź na poniższy adres:

zobacz
https://www.powiatbytowski.pl/aktualnosci/rekrutacja-do-szkol-ponadpodstawowych

Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół znajdują się na tablicy ogloszeń w szkole

Szkoła dysponuje wolnymi miejscami dla kandydatów !!!

Nazwa profiluPróg punktowy
Technik spedytor 65
Technik żywienia i usług gastronomicznych 61
Branżowa Szkoła I stopnia- kucharz 1
Branżowa Szkoła I stopnia- sprzedawca 1
Branżowa Szkoła I stopnia- klasa wielozawodowa 1

Aby zostać uczniem szkoły należy dostarczyć oryginalne świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach testów ósmoklasistów

Zapytania w sprawie rekrutacji można kierować na e-mail zsp@lodzierz.pl,  telefonicznie pod numerem telefonu 59 857 2409 lub osobiście w sekretariacie szkoły.

Uczniowie klas Branżowej Szkoły I stopnia (z wyjątkiem klasy o profilu kucharz z praktykami w szkole) muszą dostarczyć do szkoły zaświadczenie o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły -27 lipca godz. 10.00 

więcej informacji w zakładce REKRUTACJA

Składanie dokumentów-ósmoklasiści

W dniach od 6 do 12 lipca zapraszamy do składania w sekretariacie szkoły dokumentów -świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.