Archive for: sierpień 2022

Wyprawka szkolna

Uwaga Rodzice

Uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród wyżej wymienionych niepełnosprawności), posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zostali  objęci rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 20202022

Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla jednego ucznia będzie wynosić:

Dla uczniów Branżowej Szkoły – 390,00 zł

Dla uczniów Technikum – 445,00 zł

Aby skorzystać z dofinansowania należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły do dnia 14.09.2021 r.

Wniosek dostępny jest także w sekretariacie szkoły oraz na www.lodzierz.pl

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu jest faktura VAT, wystawiona imiennie na ucznia, rodzica ucznia, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinnydom dziecka, osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W przypadku wyżej wymienionego oświadczenia należy podać informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022. ( Informacja zawarta jest na druku oświadczenia).

Rozpoczęcie roku szkolnego

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 odbędzie się 1 września (czwartek) 2022 r. o godz. 8.30 w sali sportowej ZSP w Łodzierzy

Następnie uczniowie udadzą się z wychowawcami do wyznaczonych sal lekcyjnych.

Nazwa oddziałuWychowawcasala
1 TECHNIKUMAnna Dominik19
2 TECHNIKUM Grzegorz Jończyk17
3 TECHNIKUM Alicja Stoltmann18
4 TECHNIKUM (G)Aleksandra Stankiewicz9
4 TECHNIKUM (SP)Magdalena Radziszewska26
1 SPRZEDAWCA-WZWMagdalena Roszczak4
1 KUCHARZ-WZWJoanna Treder7
1 WZW AStefan Stankiewicz5
1 WZW BMaciej Batruch14
2 SPRZEDAWCA-WZWAleksandra Rutecka15
2 KUCHARZ-WZWBeata Grzybowska16
3 SPRZEDAWCA-WZWDariusz Matuszkiewicz3
3 KUCHARZ-WZWAgnieszka Zwiewka2

Awaria telefonu

W związku z awarią w szkole linii telefonicznej spowodowanej wyładowaniami atmosferycznymi kontakt ze szkołą odbywa się za pomocą e-maila zsp@lodzierz.pl lub zspsekretariat@lodzierz.pl lub osobiście w godzinach pracy sekretariatu.

Lista przyjętych -5.08 2022 r.

Lista przyjętych na dzień-5 sierpnia 2022 r.Szkoła dysponuje wolnymi miejscami dla kandydatów !!! (stan na dzień 9.08 2022 r.)

Nazwa profiluIlość wolnych miejsc
Technik spedytor0
Technik żywienia i usług gastronomicznych0
Branżowa Szkoła I stopnia- kucharz0
Branżowa Szkoła I stopnia- sprzedawca2
Branżowa Szkoła I stopnia- klasa wielozawodowa7

Zapytania w sprawie rekrutacji można kierować na e-mail zsp@lodzierz.pl,  telefonicznie pod numerem telefonu 59 857 2409 lub osobiście w sekretariacie szkoły.

Aby zostać uczniem szkoły należy dostarczyć oryginalne świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach testów ósmoklasisty

Uczniowie klas Branżowej Szkoły I stopnia (z wyjątkiem klasy o profilu kucharz z praktykami w szkole) muszą dostarczyć do szkoły zaświadczenie o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

więcej informacji w zakładce REKRUTACJA