Category: Ogłoszenia

Wyprawka szkolna

Uwaga Rodzice

Uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród wyżej wymienionych niepełnosprawności), posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zostali  objęci rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 20232025

Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla jednego ucznia będzie wynosić:

Dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia – 390,00 zł

Dla uczniów Technikum – 445,00 zł

Aby skorzystać z dofinansowania należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły do dnia 15.09.2023 r.

Wniosek dostępny jest także w sekretariacie szkoły oraz na www.lodzierz.pl

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu jest faktura VAT, wystawiona imiennie na ucznia, rodzica ucznia, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka, osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Lista przyjętych -4.08 2023 r.

Lista przyjętych na dzień-4 sierpnia 2023 r.Szkoła dysponuje wolnymi miejscami dla kandydatów !!! (stan na dzień 4.08 2023 r.)

Nazwa profilu ilość wolnych miejsc
Technik spedytor1
Technik żywienia i usług gastronomicznych1
Branżowa Szkoła I stopnia- kucharz0
Branżowa Szkoła I stopnia- sprzedawca1
Branżowa Szkoła I stopnia- klasa wielozawodowa3

Zapytania w sprawie rekrutacji można kierować na e-mail zsp@lodzierz.pl,  telefonicznie pod numerem telefonu 59 857 2409 lub osobiście w sekretariacie szkoły.

Aby zostać uczniem szkoły należy dostarczyć oryginalne świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach testów ósmoklasisty

Uczniowie klas Branżowej Szkoły I stopnia (z wyjątkiem klasy o profilu kucharz z praktykami w szkole) muszą dostarczyć do szkoły zaświadczenie o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

więcej informacji w zakładce REKRUTACJA

Lista kandydatów-19 lipca 2023 r.

Lista kandydatów-19 lipca 2023 r.

Jeżeli chcesz sprawdzić wyniki rekrutacji na dzień 19 lipca 2023 roku wejdź na poniższy adres:

zobacz
https://www.powiatbytowski.pl/aktualnosci/rekrutacja-do-szkol-ponadpodstawowych

Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół znajdują się na tablicy ogloszeń w szkole

Szkoła dysponuje wolnymi miejscami dla kandydatów !!!

Nazwa profiluPróg punktowy
Technik spedytor 65
Technik żywienia i usług gastronomicznych 61
Branżowa Szkoła I stopnia- kucharz 1
Branżowa Szkoła I stopnia- sprzedawca 1
Branżowa Szkoła I stopnia- klasa wielozawodowa 1

Aby zostać uczniem szkoły należy dostarczyć oryginalne świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach testów ósmoklasistów

Zapytania w sprawie rekrutacji można kierować na e-mail zsp@lodzierz.pl,  telefonicznie pod numerem telefonu 59 857 2409 lub osobiście w sekretariacie szkoły.

Uczniowie klas Branżowej Szkoły I stopnia (z wyjątkiem klasy o profilu kucharz z praktykami w szkole) muszą dostarczyć do szkoły zaświadczenie o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły -27 lipca godz. 10.00 

więcej informacji w zakładce REKRUTACJA

Składanie dokumentów-ósmoklasiści

W dniach od 6 do 12 lipca zapraszamy do składania w sekretariacie szkoły dokumentów -świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Egzaminy poprawkowe przedmiotowe

EGZAMINY  POPRAWKOWE (PRZEDMIOTOWE) – 22 sierpnia 2023r. godz. 9:00

Nazwa przedmiotuData egzaminuSkład komisji
matematyka sala nr 7    22. 08. 23Magdalena Wojtowicz – przewodniczący
Celina Król–  egzaminator
Joanna Treder – egzaminator
j. niemiecki sala nr 2   22. 08. 23Jacek Gocoł– przewodniczący
Magdalena Wojtowicz– egzaminator
Agnieszka Zwiewka – egzaminator
j. angielski sala nr 922. 08. 23Magdalena Wojtowicz– przewodniczący
Aleksandra Stankiewicz – egzaminator
Sławomir Petryna  – egzaminator
biologia sala nr 15  22. 08. 23Jacek Gocoł– przewodniczący
Małgorzata Domżalska- Pilimon – egzaminator
Katarzyna Czekała  – członek komisji

EGZAMINY  POPRAWKOWE (PRZEDMIOTOWE) – 23 sierpnia 2023 r. godz. 9.00

Nazwa przedmiotuData egzaminuSkład komisji
język polski sala nr 1623.08. 23Magdalena Wojtowicz – przewodniczący
Beata Grzybowska – egzaminator
Magdalena Radziszewska  – egzaminator
historia sala nr 523. 08. 23Magdalena Wojtowicz – przewodniczący
Jończyk Grzegorz – egzaminator
Mariusz Treder- członek komisji
wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii sala nr 323. 08. 23Jacek Gocoł – przewodniczący
Katarzyna Czekała .- egzaminator
Agnieszka Warsińska – członek komisji
wychowanie fizyczne23. 08. 23Magdalena Wojtowicz– przewodniczący
Sławomir Petryna – egzaminator   Dariusz Matuszkiewicz – członek komisji

EGZAMINY  POPRAWKOWE (PRZEDMIOTOWE) – 24 sierpnia 2023 r. godz. 9.00

Nazwa przedmiotu
Data egzaminu Skład komisji
geografia sala nr 5 23. 08. 23Magdalena Wojtowicz– przewodniczący
Stefan Stankiewicz– egzaminator
Jacek Gocoł- członek komisj

Wykaz podręczników

Wykaz podręczników do klasy I i pozostałych klas w roku szkolnym 2023/24

Z zakupem książek proszę się wstrzymać do września i wtedy nauczyciele na lekcjach dokładnie poinformują o potrzebnych podręcznikach na zajęcia

Zakończenie roku szkolnego 2023

Uroczystość zakończenia roku szkolnego odbędzie się 23.06 2023 r. (piątek) godz. 9.00 (sala sportowa)

Wywiadówka-31.05 2023 r.

Spotkanie rodziców z wychowawcami klas-31.05 2023 r. (środa) godz. 16.15)

Granty PPGR – OŚWIADCZENIE

Gmina Miastko zgodnie z zawartą Umową darowizny w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności nazagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci zrodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” pomiędzy Gminą Miastko a rodzicem/opiekunem prawnym ucznia lub pełnoletnim uczniem każdy obdarowany zobowiązany jest do składania przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu w okresach co 6 miesięcy oświadczenia o utrzymaniu efektów projektu.

Składanie oświadczeń powinno nastąpić w poniższych terminach:

1. Do dnia 27 września 2023 r.

2. Do dnia 27 marca 2024 r.

3. Do dnia 27 września 2024 r.

4. Do dnia 27 marca 2025 r.

W związku z tym pierwsze oświadczenie należy złożyć do dnia 27 września 2023r. Oświadczenia o posiadaniu otrzymanego sprzętu w ramach programu, należy dostarczyć do Biura Obsługi Interesanta lub pokoju nr 15 Urzędu Miejskiego w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko w godzinach pracy urzędu w okresie od 01.09.2023 – do 27.09.2023 r. Przypominamy, że oświadczenie składa rodzic (lub pełnoletni uczeń), z którym była zawarta umowa. W przypadku osiągnięcia pełnoletności przez ucznia od czasu podpisania umowy z rodzicem, oświadczenie nadal podpisuje rodzic.

W przypadku pytań proszę o telefon.

.Małgorzata Budnik-Żabicka

Główny specjalista ds. funduszy zewnętrznych, promocji i kultury

+48 59 857 07 33

Dni Otwartej Szkoły-19.04 2023 r

Dzień 19 kwietnia br.(środa) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Łodzierzy będzie „Dniem Otwartej Szkoły”. Dyrekcja placówki zaprasza ósmoklasistów, ich rodziców i nauczycieli do zapoznania się z ofertą edukacyjną. W godzinach od 9:00 do 13:00 będzie można zwiedzić szkołę, w tym sale dydaktyczne, pracownie do przedmiotów zawodowych oraz szkolną bazę sportową (salę sportową, boisko wielofunkcyjne). Ponadto udzielimy szczegółowych informacji na temat kierunków kształcenia w naszej szkole, czyli technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz technikum spedycji . Przedstawimy ofertę edukacyjną dotyczącą branżowej szkoły pierwszego stopnia  czyli klas o profilu kucharz, sprzedawca i klas wielozawodowych. Uatrakcyjnieniem tego dnia będzie prezentacja zajęć otwartych z gotowania przygotowanego przez uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych

Poniżej fotorelacja z sesji fotograficznej, w której uczniowie naszej szkoły prezentują kierunki kształcenia w naszej szkole