W zawodzie jak ryba w wodzie

Projekt

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

,, W zawodzie jak ryba w wodzie

 A2 (565x800) plakat (1)

Zadanie 3-,,ŁODZIERZ-WSZECHSTRONNA MŁODZIEŻ”-Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, specjalistyczne i ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w ZSRCKU”

 

 

 

O projekcie

Od sierpnia 2012 r. Powiat Bytowski realizuje projekt pn. „W zawodzie jak ryba w wodzie”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Priorytet IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.2- Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt  jest skierowany do uczniów ze szkół zawodowych z Powiatu Bytowskiego, tj. Zespół szkół Ponadgimnazjanych w Bytowie, Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Bytowie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bytowie, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy. Uczniowie z tych szkół wezmą udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z zakresu wiedzy ogólnej, kursach i szkoleniach związanych ze specyfiką kształcenia w danym technikum, stażach oraz 17 wyjazdach branżowych do firm. Ponadto 130 640,00 zł zostanie przeznaczone na doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne (po 5: tablic interaktywnych, komputerów przenośnych i rzutników; siłownia wiatrowa i instalacja solarna dla ZSOiT w Miastku, wyposażenie w sprzęt AGD dla ZSER i SOSW). Dla każdego ucznia przewidziano również zakup podręczników i innych pomocy dydaktycznych związanych z rodzajem wsparcia na które się zdecydowali. W lipcu 2013, 40. uczniów weźmie udział w płatnych stażach, dodatkowo zostanie zapewniony im nocleg oraz wyżywienie w przypadku gdy staż będzie odbywał się poza miejscem zamieszkania.

Okres realizacji projektu:

Od 01 sierpnia 2012 r. do 31 lipca 2014 r.

Wartość projektu: 1 686 749,97 zł, w tym uzyskane dofinansowanie: 1 433 737,47 zł  

Cel projektu:

Podniesienie adaptacyjności uczniów do zatrudnienia poprzez  poprawę skuteczności edukacji zawodowej w  szkołach Powiatu Bytowskiego.

 

 

 

 

Formy wsparcia:

3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy – wszystkie kierunki kształcenia zawodowego.

 • Matematyka zajęcia wyrównawcze – 240h (2 grupy 20-to osobowe w każdym roku szkolnym)
 • ICT zajęcia specjalne – 240h (2 grupy 20-to osobowe w każdym roku szkolnym)
 • Angielski zajęcia wyrównawcze – 120h (2 grupy 10-cio osobowe w każdym roku szkolnym)
 • Niemiecki zajęcia wyrównawcze – 120h (2 grupy 10-cio osobowe)
 • Biologia – 60h (1 grupa 20-to osobowa)
 • Warsztaty nt. stereotypów – 8h
 • Wyjazdy branżowe do zakładów pracy – 3 wyjazdy
 • 8 osób zostanie skierowanych na płatny staż

 

 

 

Ponadto w każdym II semestrze w pięciu szkołach zostanie ogłoszony konkurs na biznesplan. Do udziału zakwalifikowane zostanie po 20 uczniów, które wezmą udział w szkoleniu wyjazdowym pt. ABC przedsiębiorczości w pigułce (jak założyć i prowadzić firmę, prawo pracy, ubezpieczenie społeczne, podstawy marketingu, biznesplan) oraz doradztwie z zakresu przygotowania biznesplanu. W każdej edycji są przewidziane nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce.

 

 

Grupy docelowe:

Grupę docelową stanowią uczniowie z 5 szkół ponadgimanzjalnych z Powiatu Bytowskiego, tj. Zespołu Szkół Ponadgimnazjanych w Bytowie, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Bytowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bytowie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy.

Rekrutacja do projektu odbędzie się we wrześniu 2012 na rok szkolny 2012/2013 i wrześniu 2013 na rok szkolny 2013/2014, kryteria rekrutacyjne:

 • Pierwszeństwo dla uczniów z ostatnich klas
 • Oceny z przedmiotów w poprzednim roku szkolnym – niższa ocena w przypadku zajęć wyrównawczych, wyższa ocena w przypadku zajęć dla uzdolnionych/rozszerzonych, kursów
 • Wyjazdy – pierwszeństwo dla uczniów z najlepszą frekwencją
 • Staże – pierwszeństwo dla osób z najlepszą frekwencją i średnią ocen

 

 

Comments are closed.