Harmonogram rekrutacji

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKÓŁ
PONADPODSTAWOWYCH W POWIECIE BYTOWSKIM
NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

Do 10 lipca 2020 r. (piątek) – przyjmowanie dokumentów przez sekretariaty szkół ponadpodstawowych wskazanych w pozycji pierwszej na podaniu (podanie o przyjęcie do szkoły wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej). Dokumenty można złożyć zarówno w tradycyjnej formie papierowej, jak również zeskanowane i podpisane przesłać na skrzynkę e-mail danej szkoły. Podanie nie musi zostać opatrzone pieczęcią szkoły, do której uczęszcza obecnie uczeń. Wystarczy jedynie wpisanie nazwy danej szkoły podstawowej. 

Od 31 lipca (piątek) do 4 sierpnia 2020 r. (wtorek) do godz. 15.00 – przyjmowanie kopii lub oryginałów zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty (wskazane jest dostarczanie oryginałów dokumentów) w sekretariatach szkół wskazanych
w pierwszym wyborze (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej).

12 sierpnia 2020 r. (środa) o godz. 10.00 – ogłoszenie na stronach internetowych szkół  
     list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół.

Od 13 sierpnia (czwartek) do 18 sierpnia 2020 r. (wtorek) – przyjmowanie w sekretariacie szkoły ponadpodstawowej, do której zakwalifikował się uczeń, potwierdzeń  woli podjęcia nauki w postaci oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

  19 sierpnia 2020 r. (środa) o godz. 10.00 – ogłoszenie na stronach internetowych szkół list  kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół.

   19 sierpnia 2020 r. (środa) o godz. 10.00 – publikacja na stronach internetowych szkół informacji o liczbie wolnych miejsc w poszczególnych oddziałach szkolnych.

Od 19 sierpnia 2020 r. od godz. 10.00– decyzja dyrektora szkoły o przyjęciu lub nieprzyjęciu, na wolne miejsce, ucznia do szkoły.

Comments are closed.