Zwolnienie z praktyk uczniów BS I stopnia

Zwolnienie młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy

Z  dniem 1 kwietnia 2020 r. obowiązuje  art. 15f ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz.  568).

„Art. 15f. 1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148,z późn. zm.) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z  obowiązku świadczenia pracy.”

 

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami uczniów – pracowników młodocianych czy w okresie zawieszenia zajęć edukacyjnych w szkole mają obowiązek uczęszczania na praktyki przekazujemy link do strony internetowej Cechu Rzemiosł Różnych w Bytowie z wyraźnym wyjaśnieniem tych wątpliwości :

http://www.cechbytow.pl/news/131/n/118

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.