Kształcenie na odległość

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia zajęcia realizowane są z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe, a brak aktywności na tych  zajęciach będzie odnotowywane jako nieobecność . Zajęcia odbywają się zgodnie z planem nauczania przekazanym przez nauczycieli

Młodociani pracownicy z Branżowej Szkoły I stopnia !. Pracodawca decyduje o ewentualnym zawieszeniu praktyk. W dniach, w których uczniowie z Branżowej Szkoły I stopnia mieli w planie lekcji zaplanowane zajęcia lekcyjne  uczestniczą w kształceniu na odległość.

Pracodawcy ! W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, pracodawcom, którzy zawarli z uczniami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, okres czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w którym uczniowie ci nie uczęszczali na zajęcia praktyczne, wlicza się do okresu, za który przysługuje dofinansowanie, o którym mowa w art. 122 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Comments are closed.