Archive for: Maj 2020

Sukcesy roku szkolnego 2019/20

Sukcesy drużynowe  i  indywidualne uczniów naszej szkoły w roku szkolnym 2018/2019 (najważniejsze osiągnięcia o szczeblu międzyszkolnym, powiatowym, wojewódzkim). W tym roku szkolnym ze względu na pandemię zajęcia w szkole odbywały się tylko do marca 2020 r. i w ten sposób liczba konkursów i zawodów szkolnych została ograniczona

Julia Butkiewicz  –I miejsce w etapie rejonowym  XXVIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu  Życia  Polskiego  Czerwonego Krzyża.

Dagmara Kiełpińska II miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym na wykonanie projektu ulotki profilaktycznej

Wojciech Boczek – wyróżnienie w XVII Konkursie Literackim pn.”Złapani w sieć uzależnień

Julia Butkiewicz-stypendystka stypendium Prezesa Rady Ministrów

Grupa teatralna ,,Bagałan” III miejsce w konkursie teatralny pn ,, Co nam w duszy gra…?”

Reprezentacja ZSP w Łodzierzy w składzie Konrad Rynkowski i Krystian Tomczak   –I miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Powiatu Bytowskiego w  tenisie stołowy chłopców

Reprezentacja ZSP w Łodzierzy w składzie Aleksandra Rapta i Weronika Dworakowska –II miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Powiatu Bytowskiego w  tenisie stołowy dziewcząt

Reprezentacja ZSP w Łodzierzy w składzie Hubert Bachman , Oskar Szyszi Brajan Górko  –III miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Powiatu Bytowskiego w  tenisie stołowy chłopców

Harmonogram rekrutacji

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKÓŁ
PONADPODSTAWOWYCH W POWIECIE BYTOWSKIM
NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

Do 10 lipca 2020 r. (piątek) – przyjmowanie dokumentów przez sekretariaty szkół ponadpodstawowych wskazanych w pozycji pierwszej na podaniu (podanie o przyjęcie do szkoły wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej). Dokumenty można złożyć zarówno w tradycyjnej formie papierowej, jak również zeskanowane i podpisane przesłać na skrzynkę e-mail danej szkoły. Podanie nie musi zostać opatrzone pieczęcią szkoły, do której uczęszcza obecnie uczeń. Wystarczy jedynie wpisanie nazwy danej szkoły podstawowej. 

Od 31 lipca (piątek) do 4 sierpnia 2020 r. (wtorek) do godz. 15.00 – przyjmowanie kopii lub oryginałów zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty (wskazane jest dostarczanie oryginałów dokumentów) w sekretariatach szkół wskazanych
w pierwszym wyborze (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej).

12 sierpnia 2020 r. (środa) o godz. 10.00 – ogłoszenie na stronach internetowych szkół  
     list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół.

Od 13 sierpnia (czwartek) do 18 sierpnia 2020 r. (wtorek) – przyjmowanie w sekretariacie szkoły ponadpodstawowej, do której zakwalifikował się uczeń, potwierdzeń  woli podjęcia nauki w postaci oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

  19 sierpnia 2020 r. (środa) o godz. 10.00 – ogłoszenie na stronach internetowych szkół list  kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół.

   19 sierpnia 2020 r. (środa) o godz. 10.00 – publikacja na stronach internetowych szkół informacji o liczbie wolnych miejsc w poszczególnych oddziałach szkolnych.

Od 19 sierpnia 2020 r. od godz. 10.00– decyzja dyrektora szkoły o przyjęciu lub nieprzyjęciu, na wolne miejsce, ucznia do szkoły.

Egzaminy zawodowe-terminy

TERMINY EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

Egzaminy zawodowe-czerwiec 2020

EGZAMIN ZAWODOWY

Część praktyczna (poprawki klasa IV)22.06.2020 r.

Technik spedytor A.28     godz. 9.00 sala nr 26

Technik spedytor A.29     godz. 13.00 sala nr 26

Technik żywienia i usług gastro. T.15 godz. 13.00 sala nr 3

Część pisemna – 23.06.2020 r.

Technik spedytor A.28 (poprawka KL. IV)  sala gimnastyczna godz. 10.00

Technik żywienia i usług gastro. TG.07 (klasa III) sala gimnastyczna godz. 10.00

Kucharz  TG.07 sala gimnastyczna godz. 10.00

Sprzedawca AU.20 sala gimnastyczna godz. 10.00

Rolnik RL.03 sala gimnastyczna godz. 10.00

Technik spedytor A.29  (poprawka kl. IV )godz. 12.00 sala nr 26

Fryzjer A.19 (poprawka )godz. 12.00 sala nr 26

Technik żywienia i usług gastro. T.15 (poprawka kl. IV)godz. 12.00 sala nr 26

Część praktyczna  29.06.2020 r.

Kucharz TG.07  godz. 8.00, 12.00. 16.00  sala 21

Technik żywienia i usług gastro. TG.07 (klasa III ) godz. 16.00 sala 21

Sprzedawca AU.20 godz. 8.00, 12.00. 16.00  sala 25

Część praktyczna  30.06.2020 r.

Technik żywienia i usług gastro. TG.07 (klasa III )godz. 8.00, 12.00. 16.00  sala 21

Sprzedawca AU.20 godz. 8.00,   sala 25

Wnioski-wczasy pod gruszą

Informujemy, iż wniosek o dofinansowanie wypoczynku (wczasy pod gruszą) należy składać do końca maja każdego roku. – §15 regulaminu ZFŚS ZSP w Łodzierzy

Do wniosku należy złożyć oświadczenie o średnim dochodzie na członka rodziny (informacja z PIT-u za rok 2019).

Wniosek i oświadczenie można dostarczyć do sekretariatu szkoły osobiście lub w formie korespondencyjnej (list lub skan z podpisem)

Wniosek i oświadczenie można otrzymać w sekretariacie szkoły lub pobrać poniżej

Druki wniosku i oświadczenia poniżej:

 

 

 

 

PCEZ Bytów zaprasza-BS II st.

Podziękowania dla Drutexu

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łodzierzy składają podziękowania Panu Leszkowi Gierszewskiemu prezesowi DRUTEX S.A. za przekazanie przyłbic ochronnych

       Przekazane przyłbice pozwolą bezpiecznie przeprowadzić w naszej szkole egzaminy maturalne i egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łodzierzy jest szkołą zawodową kształcącą młodzież w klasach technikalnych i branżowej szkole I stopnia. Nasza młodzież po ukończeniu szkoły zasila lokalny rynek pracy

Praktyki młodocianych pracowników

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Takiego też okresu (na dzień dzisiejszy) dotyczy ustawowe zwolnienie młodocianego pracownika od obowiązku świadczenia pracy.
Jednakże jeśli młodociany wyrazi wolę, a pracodawca także się na to zgodzi, to może on kontynuować naukę zawodu w procesie pracy, bowiem umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego nie została rozwiązana.

Oczywiście program praktycznej nauki zawodu powinien i może być realizowany tylko w te dni, które zostały ustalone w szkolnym planie nauczania, ponieważ w inne dniu uczniowie realizuje zajęcia szkolne on-line.

Należy też pamiętać o niezbędności stosowania się do zasad i standardów higienicznych ochrony osobistej wobec młodocianych pracowników, a także dodatkowych uwarunkowań ochronnych związanych z trwającą epidemia.

W takiej sytuacji, aby uniknąć ewentualnych nieporozumień zaleca się, aby wola stron została potwierdzona w pisemnym oświadczeniu (podpisanym także przez rodzica lub prawnego opiekuna).

Wytyczne na egzamin maturalny

Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

[*] Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły[1]), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

[*] Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca
w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 1. [*] Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
 2. zdający
 3. osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni
 4. inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.
 5. uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu (por. pkt 1.5.)
 6. pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.

 1. [*] [!] Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 1. [*] [!] Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja (por. pkt 3.16.). W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 1. [*] Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

Środki bezpieczeństwa osobistego

 • [*] Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 • [*] Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub
  Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanieco najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 • [*] [!] Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 • wychodzi do toalety
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.



Wybraliśmy Samorząd Szkolny

Zakończyliśmy wybory do Samorządu Szkolnego on-line. W dniach od 4 do 9 maja uczniowie szkoły mogli wybierać swoich przedstawicieli do Samorządu Szkolnego oraz wybrać opiekuna samorządu

Frekwencja  w głosowaniu wyniosła 43,39 % uprawnionych do głosowania. W głosowaniu udział  wzięło 128 uczniów (bez uczniów klasy maturalnej).

Spośród 26 kandydatów, uczniowie szkoły wybrali sześcioosobowy Zarząd Samorządu Szkolnego w składzie:

Anna Ludwichowska zdobyła 48 głosów 37,5 %

Paulina Żuchowska zdobyła 40 głosów 31,3 %

Dawid Żurawski zdobył 33 głosy 25,8  %

Natalia Iwańska-zdobyła 27 głosów 21,1 %

Kinga Deńczyk– zdobyła 26 głosów -20,3 %

Klaudia Fijałkowska zdobyła 21 głosów 16,4 %

Poniżej wyniki poszczególnych kandydatów

Uczniowie również wybrali wśród 22 kandydujących nauczycieli opiekuna Samorządu Szkolnego. Opiekunem Samorządu Szkolnego została Joanna Treder nauczycielka matematyki . Uzyskała 53 głosy tj 41,4 % wszystkich oddanych głosów na opiekuna samorządu.

Komunikat w sprawie rekrutacji

Informujemy, że od 11 maja 2020 r. uczniowie VIII klas szkół podstawowych mogą składać podania o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Podanie składa się w sekretariacie szkoły wskazanej w pozycji pierwszej. Można je złożyć zarówno w tradycyjnej formie papierowej, jak również zeskanowane i podpisane przesłać na skrzynkę e-mail danej szkoły.

Termin składania podań upływa zdniem 23 czerwca 2020 r.

UWAGA!!!, podanie nie musi zostać opatrzone pieczęcią szkoły, do której uczęszcza obecnie uczeń. Wystarczy jedynie wpisanie nazwy danej szkoły podstawowej.

Od 26 czerwca 2020 r.szkoły będą także przyjmowały kopie lub oryginały świadectw ukończenia szkoły podstawowej. Ministerstwo Edukacji Narodowej nie opublikowało dotychczas terminarza dalszej części rekrutacji.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących procesu rekrutacji do publicznych szkół ponadpodstawowych prosimy o kontaktowanie się telefoniczne 59 857 24-09 lub e-mail z sekretariatem – zsp@lodziez.pl